Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
• Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията, по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
• Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
• Работи с терминалните и периферните устройства за отчитане на потребителите;
• Извършва дейности по сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации монтаж на газови уреди;
• Участва в 24- часово аварийно дежурство;
• Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
• Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
• Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
• Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
• Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
• Изготвя документация, свързана с аварии;
• Отчита поставените задачи пред главните и старши експерти в „Сервизния център".

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
• Средно техническо образование. Висше техническо образование е предимство;
• Професионален опит минимум 2 години;
• Компютърни умения – MS Office. Умение за работа със CRM и ELM ще се счита за предимство;
• Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се считат за предимство;
• Шофьорска книжка;
• Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте в срок до 25.04.2014 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

За повече информация: (02) 4283 340, 553.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
• Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число: оценка на съответствието на инвестиционни проекти за СПО с нормативните изисквания /заверка/, извършване на регистриране, първоначални, периодични и извънредни технически прегледи на СПО;
• Осъществява технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, в това число: газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради; разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях; газови уреди;
• Оформя и издава необходимите документи при осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
• Изготвя справки и отчети за дейността.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
• Висше техническо образование, степен магистър – „Топлотехника", „Водоснабдяване и канализация", „Топло- и ядрена енергетика", „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" и други специалности, свързани с изучаване на видовете СПО;
• Минимум 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на съоръжения и инсталации;
• Допълнителни квалификации – специализация „Газоснабдяване", други специализации или допълнителна квалификация в сферата на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяването, и извършване на технически надзор на СПО – ще се счита за предимство;
• Отлични умения за работа с MS Office;
• Свидетелство за управление на МПС, категория „В";
• Организация и планиране на работния процес, умения за работа в екип, комуникативност, точност, прецизност и внимание към детайла.


Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e- mail hr@overgas.bg, в срок до 13.04.2014 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

За повече информация: (02) 4283 553, 340.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз