07 Март 2018

 

Общо 481 007 тона вредни вещества и парникови газове са спестили клиентите на „Овергаз Мрежи" през 2017 година. Благодарение на потребителите на компанията, които използват природен газ, е избегнато отделянето в атмосферата на 455 500 тона парникови газове и 25 507 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Вредни вещества, които оказват значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

 

Битовите и стопански клиенти на „Овергаз Мрежи" са допринесли значително да се намалят емисиите на атмосферните замърсители, като са заменили традиционните течни и твърди горива и електроенергия с природен газ. Най-голямо количество вредни вещества и парникови газове са спестили потребителите на компанията в градовете София, Стара Загора, Русе, Велико Търново и Варна.

 

Значителен принос да намаляват емисиите на атмосферни замърсители и парникови газове имат индустриалните предприятия, които използват природен газ. През 2017 година стопанските клиенти на „Овергаз Мрежи" са спестили общо 238 459 тона. Газифицираните болници, училища, и детски градини са допринесли вредните вещества и парниковите газове да са с 81 313 тона по-малко. Битовите клиенти на компанията, които се отопляват със синьо гориво, са спестили общо 161 235 тона.