10 Май 2018

Уважаеми клиенти,

 

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на личните данни  (наричан по-долу „Регламентът“, в сила от 25.05.2018 г.) и изискваниятана българското законодателство Ви информираме, че личните данни на нашите клиенти се събират на основание сключените договори за присъединяване и договори за доставка, разпределение и снабдяване на природен газ и на основание Закона за енергетиката и Закона за задълженията и договорите. Целите на обработването им са идентифициране на нашите клиенти, предоставяне на услугите доставка, разпределение и снабдяване на природен газ до посочените по договорите обекти, измерване и изчисляване на потребеното количество природен газ и предоставяне на информация за дължимите на дружеството суми за потребеното количество природен газ. Данните се съхраняват за периода на действие на договора, сключен с дружеството, както и в сроковете, определени съгласно Закона за счетоводството (10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят), а в случай на финансови задължения – до окончателното им уреждане и в съответствие с давностните срокове, посочени в Закона за задълженията и договорите.

 

При събирането, обработката и съхранението на данните ние използваме съвременна корпоративна информационна система с висока степен на сигурност и внедрени механизми за защита от неоторизиран достъп, осигуряващи събирането и обработването на лични данни в минимален обем, включително идентификация на клиентите единствено чрез абонатен номер.

 

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, право на коригирането им, право на преносимост, право на жалба, съгласно чл. 77 от Регламента, както и всички други права посочени в Регламента.

 

Данните, идентифициращи „Овергаз Мрежи“ АД като администратор на лични данни, са:

 

наименование: „Овергаз Мрежи“ АД

 

ЕИК: 130533432

 

телефон за връзка: 0700 11 110