06 Август 2018

 

„Овергаз Мрежи“ изпълнява лицензионните си задължения в съответствие със Закона за енергетиката. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) извърши планова проверка за периода януари 2012 - май 2018 година на лицензионна територия „Север“*. Резултатите са записани в протокол на специалистите на регулатора, които извършиха проверката, като предстои да бъдат потвърдени в доклад.

 

Работната група на КЕВР установи, че дейностите на сервизните центрове и изискванията за безопасност на газовата инфраструктура отговарят на лицензионните задължения. Експертите на компанията правят редовни обходи на мрежата и следят за доброто й състояние. Цялата газоразпределителна мрежа е застрахована, съгласно изискванията на лицензията. Дружеството съхранява нужната информация за разходомерите на клиентите си в електронен регистър.   

 

Комисията предписва независима организация да сертифицира системата за управление на качеството.

 

 

 

*Обособенатеритория „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски.