21 Август 2018

 

„Овергаз Мрежи“ изпълнява дейността по лицензиите си за разпределение и снабдяване с природен газ в съответствие със Закона за енергетиката. Това установиха експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които извършиха планова проверка*за периода януари 2012 - май 2018 година на лицензионна територия „Север“**.

 

Работната група на КЕВР установи, че дейностите на сервизните центрове и изискванията за безопасност на газовата инфраструктура отговарят на лицензионните задължения. Експертите на компанията правят редовни обходи на мрежата и следят за доброто й състояние. Цялата газоразпределителна мрежа е застрахована, съгласно изискванията на лицензията. Дружеството съхранява нужната информация за разходомерите на клиентите си в електронен регистър.  

 

Комисията предписва независима организация да сертифицира системата за управление на качеството.

 

 

*Из Доклада от проверката, приет от КЕВР с Решение по Протокол № 143 от 15.08.2018 г.

**Обособена територия „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени и Левски.