Проектиране

Преди да започнат проектните работи, е необходимо да се изготви техническо задание за проектиране, с което се уточняват вида на уредите, местата на монтаж, вида на тръбите и начина на полагане и всичко специфично, което ще бъде заложено в проекта. Следващият етап е да се направи архитектурно заснемане на обекта, както и да се начертае архитектурната подложка. Това може да се спести, ако клиентът предостави архитектура на цифров носител. След това се разполагат газовите уреди  върху архитектурната подложка, привързват се към газовата мрежа, изготвят се необходимите планове, разрези и аксонометрична схема. Неизменна част от проекта са подробна обяснителна записка, количествена сметка и спецификация на материалите. Комплектованата документация, съгласно действащата нормативна уредба, е крайният проект на клиента за газификация на обекта. Този проект трябва да бъде съгласуван с техническия надзор, след което да се внесе в съответната Община за получаване на строително разрешение.

Стандартният срок за изготвяне на проект на вътрешна газова инсталация е седем работни дни. В този срок е включено времето за съгласуване на проекта с техническия надзор.

Проектантите на газови инсталации трябва да притежават пълна проектантска правоспособност, получена от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Цената на проекта се определя по тарифна ставка според дължината на вътрешната газова инсталация.

Проекти за вътрешна газова инсталация могат да се изпълняват частично, но само по желание на клиента и при условие, че не се правят съществени изменения в проектната документация (недопустимо е добавяне на нови газови уреди).