Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Обслужване на входящи и изходящи обаждания;
 • Отговаря за постигането на максимална удовлетвореност сред клиентите, потърсили контакт с дружеството чрез националния информационен телефон;
 • Участва в провеждане на телефонни проучвания, кампании, информационни инициативи;
 • Предоставя информация за продуктите и услугите по разбираем и достъпен за клиента начин;
 • Предоставя информация за всички активни промоции, кампании и оферти в групата на Овергаз;
 • Отговаря на запитвания, постъпили през електронна поща, сайт, блог, фейсбук страница;
 • Провежда изходящи обаждания за предупреждение преди спиране;
 • Отговаря на постъпили жалби;
 • Изготвя справки, отчети и анализи за дейността на Контактен център.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше или средно образование;
 • Опит като оператор в Call center и/ или опит с клиенти ще се счита за предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Добро владеене на английски език;
 • Ефективни комуникативни умения и умение за работа в екип; инициативност, гъвкавост и адаптивност, кооперативност и позитивно мислене, толерантност и умение за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 09.08.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число: оценка на съответствието на инвестиционни проекти за СПО с нормативните изисквания /заверка/, извършване на регистриране, първоначални, периодични и извънредни технически прегледи на СПО;
 • Осъществява технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, в това число: газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради; разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях; газови уреди;
 • Оформя и издава необходимите документи при осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • Изготвя и поддържа архива на техническите досиета на СПО;
 • Изготвя справки и отчети за дейността;
 • Дейностите по технически надзор ще се извършват в градовете Асеновград и Първомай.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование – специалност „Топлотехника", „Водоснабдяване и канализация", „Топло- и ядрена енергетика", „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" или друга специалност, свързана с изучаване на газови инсталации и съоръжения

      или

 • Висше техническо образование и минимум 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на газови инсталации и съоръжения;
 • Допълнителни квалификации – специализация „Газоснабдяване", други специализации или допълнителна квалификация в сферата на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяване и извършване  на технически надзор на СПО – ще се считат за предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория „В";
 • Организация и планиране на работния процес, умения за работа в екип, комуникативност, точност, прецизност и внимание към детайла.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 09.08.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Активно промотира услугите, предлагани от дружеството;
 • Оферира настоящи клиенти за предлаганите от ГРД продукти и услуги;
 • Сключва договори с битовите и корпоративните потребители;
 • Проверява за наличие на плащане от потребителите;
 • Изготвя и обработва молби за спиране/ възстановяване на газоподаването;
 • Уведомява клиента за предстоящо спиране;
 • Приема жалби и оплаквания;
 • Контролира продадените месечни количества природен газ;
 • Генерира и подписва Годишен акт за потребление;
 • Генерира и начислява неустойки и санкции при прекратяване на договорите за разпределение и снабдяване с корпоративни клиенти, както и подготвя всички необходими документи, за да бъдат прекратени договорните взаимоотношения между страните;
 • Уведомява клиента за задължения по Годишен акт и изисква дължимите неустойки;
 • Консултира потребителите и обработва годишните спецификации за заявка на количества природен газ;
 • Осъществява и съгласува цялостния процес по смяна на партиди на корпоративни клиенти на компанията;
 • Изготвя писма, докладни записки, становища и други документи, свързани с дейността;
 • Извършва съпътстващи дейности, свързани с продажбата на природен газ и обслужване на клиенти.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо и/ или техническо образование;
 • Допълнителни квалификации в сферата на маркетинга и продажбите ще се считат за предимство;
 • Опит на подобна или сходна позиция минимум 3 години. Опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office. Опит с модул за обслужване на клиенти и/ или билинг система е предимство;
 • Английски или руски език на работно ниво;
 • Ефективна комуникация, умения за планиране и организиране, за вземане на решения, инициативност, ориентация към клиента, умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 09.08.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната експлоатация в „Котелен цех";
 • Осигурява работата на ко- генератора и водогрейните и парни котли с оптимални технико- икономически показатели по време на смените;
 • Вероятност за работа на сменен режим.


ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование – специалност „Топлоенергетика", „Топлотехника", „Електроенергетика" или подобна;
 • Професионална квалификация- машинист на котли;
 • Работа или стаж в аналогични производства ще се счита за предимство;
 • Много добро владеене на MS Office;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Умения за планиране и организиране на работния процес, прецизност, отговорност, умения за комуникация и работа в екип, инициативност, умение за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 09.08.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията, по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • Работи с терминалните и периферните устройства за отчитане на потребителите;
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа;
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в базата данни;
 • Изготвя документация, свързана с аварии.


ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника", „Топлотехника", „Климатична и хладилна техника", „Електротехника", „Двигатели с вътрешно горене", „Строителна техника" или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – MS Office, CRM, Billing;
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.


Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 02.08.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.
 

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвяне на сводирана информация от счетоводната система (Ajur-L);
 • Периодични анализи на вземанията, задълженията и ДМА;
 • Окомплектоване на счетоводно- финансови документи за обработка;
 • Изготвяне на споразумения за разсрочване на вземания и задължения;
 • Набиране на плащания;
 • Изготвяне на протоколи за взаимно прихващане на вземания и задължения;
 • Издаване на фактури и кредитни известия.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование- специалност „Счетоводство", „Финанси" или друга подобна;
 • Компютърна грамотност – много добро владеене на MS Office и счетоводен софтуер Ajur-L;
 • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Организираност, работа в екип, логическо мислене, отговорност и желание за работа.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 02.08.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията, по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • Работи с терминалните и периферните устройства за отчитане на потребителите;
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа;
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в базата данни;
 • Изготвя документация, свързана с аварии.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника", „Топлотехника", „Климатична и хладилна техника", „Електротехника", „Двигатели с вътрешно горене", „Строителна техника" или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – MS Office, CRM, Billing;
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 02.08.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз