Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва необходимите операции по техническите съоръжения, свързани с пускането и настройката на измервателната апаратура и автоматичните устройства, ремонтира и проверява измервателни и автоматични устройства и електронна апаратура с голяма сложност и комплексно изпитва такива системи;
 • Открива и отстранява дефектите и контролира нормалното функциониране и правилната експлоатация на КИП и А и електрическите устройства;
 • Осъществява постоянен контрол за правилната експлоатация на измервателната апаратура и автоматичните устройства;
 • Извършва всички видове ремонтни работи по КИП и А, както и на апаратури, уредби, табла и прибори, монтаж, свързан с ремонта, настройката и проверката на измервателната апаратура, автоматични устройства и сервомотори;
 • Извършва пресмятане и регулиране на параметрите за пренастройка на измервателната апаратура, автоматични устройства и електронна апаратура със средна и голяма сложност;
 • Контролира нормалното функциониране на КИП и А и инсталациите;
 • Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла;
 • Отговаря за своевременното откриване и отстраняване на възникнали отклонения или дефекти на измервателната апаратура, автоматичните устройства, машини и съоръжения;
 • Отговаря за осигуряване на безопасна работа на измервателната апаратура и автоматичните устройства;
 • Отговаря за осигуряването на безопасност при внедряване на нова техника и автоматизация на производството.  

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно или висше техническо образование – специалности „Автомaтизация на производството", „Автоматика, информационна и управляваща техника", „Електроника", „Електротехника" или друга подобна. Познания, свързани с компютърни и други автоматизирани системи за управление са предимство;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция;
 • Компютърни умения- много добро владеене на MS Office;
 • Езикова подготовка – английски език е предимство;
 • Умения за планиране и организиране; прецизност и внимание към детайла; аналитично и логическо мислене; умения за работа в екип и за вземане на решения, комуникативност и умения за спазване на кратки срокове и работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 21.02.2016 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния и номер. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Отговаря за цялостната организация и самостоятелно провеждането на качествени и количествени маркетингови проучвания, свързани с клиентската удовлетвореност, оценката на ефективността от кампании (динамика и нагласи),  развитието на газоразпределителната мрежа, както организирани in-house, така  и с подизпълнители;
 • Отговаря за изготвянето на статистически анализи, както и маркетингови анализи и доклади;
 • Осигурява актуална маркетингова информация за енергийния пазар в България.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование (мин. бакалавърска степен по Социология, Статистика, Маркетинг, МИО, Стопанско управление, Индустриален мениджмънт или друга подходяща за позицията икономическа специалност);
 • Минимум 4години в цялостна организация и анализ насоциологически проучвания, статистическа обработка на бази-данни, изготвяне на маркетингови анализи;
 • Опит в създаването и обработката на SQL бази данни е предимство;
 • Работа с GIS приложения или Mapinfo също е предимство, но не е задължително условие;
 • Високо ниво на владеене на MS Excel, отлично ниво на владеене на SPSS, отлични умения за работа с MS PowerPoint и MS Word,
 • Много добро владеене наанглийски език;
 • Силни математически умения и аналитични способности, организираност,  внимание към детайлите, работа в екип, комуникативност, способност за спазване на кратки срокове и работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 19.02.2016 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Събиране и обработка на входяща информация и образуване на цени на продукти от регулирани дейности (разпределение и снабдяване с природен газ, цени на топлинна и електрическа енергия) и цени на продукти от нерегулирани дейности;
 • Поддържане на актуална база данни с ценова информация и нормативни документи в областта на ценообразуването;
 • Изготвяне на справки и анализи с ценова информация;
 • Изготвяне на раздел „Цени и ценообразуване” в отчетите и бизнес плановете на „Овергаз Мрежи” АД.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование - специалност „Икономика”, „Енергетика”, „Стопанско управление” или друга подобна;
 • Професионален опит в ценообразуването или в сходна дейност ще се считат за предимство
 • Опит в работата с КЕВР и познания в областта на нормативната уредба на ценообразуване в енергетиката ще се считат за предимство;
 • Компютърна грамотност – много добри умения за работа с MS Office;
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Организираност, отговорност, инициативност, комуникативност и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 01.03.2016 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност по производството, преноса и разпределението на топлинна енергия и производството и реализация на електрическа енергия в дружеството;
 • Организира и координира цялостната ремонтна и инвестиционна дейност в дружеството;
 • Организира и координира следенето и спазването на екологичното законодателство;
 • Осигурява техническа и технологична подготовка на производствената дейност, надеждната и ефективна работа на съоръженията;
 • Утвърждава и контролира изпълнението на производствените задания и графици за тяхното изпълнение;
 • Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати, натоварването на машините и съоръженията.Анализира причините завъзникнали аварии с машини, съоръжения и друго оборудване;
 • Поддържа висока техническа готовност на основните и спомагателни съоръжения. Следи за разхода на горива и ел. енергия;
 • Контролира съставянето на ремонтните графици, заявките за спиране на агрегатите и съоръженията за текущи и аварийни ремонти, следи за изпълнение на определения обем ремонтни работи.Контролира сервизното обслужване, обема и качеството на извършените дейности, свързани с него;
 • Контролира изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети и справки за МЕ, КЕВР, НСИ и други държавни контролни органи и към работодателя;
 • Организира и ръководи тръжни процедури и инвестиционни процеси в дружеството;
 • Ръководи и участва в разработването на бизнес плана на дружеството;
 • Подпомага Изпълнителния директор при взимане на решения, относно дейността на дружеството.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование – степен магистър– специалност „Топлоенергетика“, „Топлотехника“ или друга подобна;
 • Допълнителни квалификации в сферата на икономиката и/ или мениджмънта ще се считат за предимство;
 • Минимум 2 години опит на мениджърска позиция и минимум 2 години в сходна дейност;
 • Компютърни умения- отлично владеене на MS Office;
 • Езикова подготовка –английски език на работно нивоще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Възможност за пътуване;
 • Комуникативност, работа в екип и под напрежение, предприемчивост, умения за управление и развитие на мениджърски екипи.


Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 26.02.2016 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Отговаря за планиране, контрол и отчитане на дейността по измерване и отчитане на природен газ в дружеството;
 • Отговаря за небалансите на газ в дружеството, като организира проверки и дейности, целящи тяхното намаляване;
 • Организира и извършва регулярни и периодични проверки за коректността и точността на измерване на СТИ и свързващите ги съоръжения;
 • Осъществява контрол и мониторинг на навременното и точно измерване и отчитане на изразходеното количество природен газ от клиентите и въведените отчети в базата данни;
 • Изготвя баланс на газа ежемесечно и дава предложения за подобряването му;
 • Предлага мерки за защита и повишаване сигурността на съоръженията срещу нерегламентиран достъп;
 • Участва в изготвянето на техническите изисквания за доставка и обслужване на средствата за търговско измерване, използвани от дружеството;
 • В случаи на неизмерване одобрява справките с коригираните стойности на изразходваните количества природен газ;
 • Стриктно следи действащата нормативна уредба като при нужда дава предложения за нейната промяна.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование- предпочитани специалности:„Газова техника", „Топлотехника", „Климатична и хладилна техника", „Електротехника", „Двигатели с вътрешно горене", „Строителна техника" или друга подобна;
 • Минимум 2 години опит в областта на отчитането и/или разпределението на природен газ;
 • Опит на мениджърска позиция ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – MS Office, системи за измерване и отчитане;
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и изграждане на екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 19.02.2016г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число: оценка на съответствието на инвестиционни проекти за СПО с нормативните изисквания /заверка/, извършване на регистриране, първоначални, периодични и извънредни технически прегледи на СПО;
 • Осъществява технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, в това число: газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради; разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях; газови уреди;
 • Оформя и издава необходимите документи при осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • Изготвя и поддържа архива на техническите досиета на СПО;
 • Изготвя справки и отчети за дейността.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование – специалност „Топлотехника", „Водоснабдяване и канализация", „Топло- и ядрена енергетика", „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" или друга специалност, свързана с изучаване на газови инсталации и съоръжения

и/или
Висше техническо образование и минимум 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на газови инсталации и съоръжения
и/или
Средно техническо образование и минимум 10 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на газови инсталации и съоръжения;

 • Допълнителни квалификации – специализация „Газоснабдяване", други специализации или допълнителна квалификация в сферата на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяването, и извършване  на технически надзор на СПО – ще се счита за предимство;
 • Отлични умения за работа с MS Office;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория „В";
 • Умения за организация и планиране на работния процес, умения за работа в екип, комуникативност, прецизност и внимание към детайла.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до  12.02.2016 г.  (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз