Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията, по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • Работи с терминалните и периферните устройства за отчитане на потребителите;
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа;
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в базата данни;
 • Изготвя документация, свързана с аварии.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника", „Топлотехника", „Климатична и хладилна техника", „Електротехника", „Двигатели с вътрешно горене", „Строителна техника" или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office;
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 06.11.2016 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Сменен режим на работа в процес „Аварийна служба", която включва:

 • Изпълняване задълженията на Дежурен диспечер от Диспечерски център, съгласно Наредба №12 за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителната мрежи;
 • Управление на режимите на газоразпределителните мрежи;
 • Систематизиране и анализ на данните за разход и технологичните параметри на природния газ, получавани чрез SCADA системи;
 • Изготвяне на заявки за природен газ към външни организации;
 • Изготвяне на отчети за потреблението на природен газ.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, степен бакалавър. Образование в областта на газоснабдяването ще се счита за предимство;
 • Професионален опит минимум 3 години в областта на разпределението и/ или преноса на природен газ;
 • Компютърна грамотност – MS Office, AutoCAD, ГИС- приложения;
 • Ползването на английски и/ или руски език на работно ниво ще се счита за предимство;
 • Умения за вземане на решения в напрегната обстановка, устойчивост на стрес, умения за планиране и организиране, за анализ и систематизация, комуникативност, умения за работа в екип, инициативност, желание за развитие.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 23.10.2016 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Проучва нагласите на битовите потребители на територията на газоразпределителното дружество (ГРД);
 • Активно промотира услугите, предлагани от дружеството;
 • Оферира настоящи клиенти за предлаганите от ГРД продукти и услуги;
 • Сключва договори с битови потребители;
 • Проверява за наличие на плащане от битовите потребители;
 • Изготвя и обработва молби за спиране/ възстановяване на газоподаването;
 • Приема жалби и оплаквания;
 • Извършва съпътстващи дейности, свързани с продажбата на природен газ и обслужване на битови клиенти.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо и/ или техническо образование;
 • Допълнителни квалификации в сферата на маркетинга и продажбите ще се считат за предимство;
 • Опит на подобна или сходна позиция минимум 2 години. Опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office. Опит с модул за обслужване на клиенти (CRM) ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски или руски език на работно ниво;
 • Ефективна комуникация, умения за планиране и организиране, за вземане на решения, ориентация към клиента, умения за работа в екип и инициативност.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 23.10.2016 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Участва в анализа на нуждите от обучение в организацията;
 • Извършва анализ и подбор на форми, методи и средства за обучение;
 • Разработва или координира разработването на учебните планове и програми на обучения за повишаване на квалификацията (включително такива в e-learningсреда);
 • Участва в разработката на Годишен календар на обученията;
 • Провежда обучения за служителите в компанията по теми, свързани с развитието на меки умения, въвеждащи обучения, тиймбилдинги и др.;
 • Организира провеждането и администрира документацията за обучения съгласно Годишния календар;
 • Анализира пазара на доставчици на обучения и проучва възможностите за взаимно сътрудничество;
 • Подпомага процеса по оценка на ефективността от проведените обучения;
 • Администрира, поддържа, разширява и актуализира съдържанието на e-learningплатформата;
 • Участва в проекти за развитие и оценка на служителите.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо/хуманитарно образование с образователно квалификационна степен магистър – за предимство ще се считат специалности „Управление на човешките ресурси", „Организационна психология";
 • Минимум две години опит на подобна позиция. Опитът като тренер ще се счита за предимство;
 • Допълнителна квалификация - „Обучение за обучители" ще се счита за предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office, бази данни, опит с e-learning платформи;
 • Английски език на работно ниво;
 • Комуникативност, организираност, инициативност, умения за работа в екип и под напрежение, както и способност за довеждане на поетите ангажименти докрай.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 30.10.2016 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз