Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Отговаря за планиране, контрол и отчитане на дейността по измерване и отчитане на природен газ в дружеството;
 • Отговаря за небалансите на газ в дружеството, като организира проверки и дейности, целящи тяхното намаляване;
 • Организира и извършва регулярни и периодични проверки за коректността и точността на измерване на СТИ и свързващите ги съоръжения;
 • Осъществява контрол и мониторинг на навременното и точно измерване и отчитане на изразходеното количество природен газ от клиентите и въведените отчети в базата данни;
 • Изготвя баланс на газа ежемесечно и дава предложения за подобряването му;
 • Предлага мерки за защита и повишаване сигурността на съоръженията срещу нерегламентиран достъп;
 • Участва в изготвянето на техническите изисквания за доставка и обслужване на средствата за търговско измерване, използвани от дружеството;
 • В случаи на неизмерване одобрява справките с коригираните стойности на изразходваните количества природен газ;
 • Стриктно следи действащата нормативна уредба като при нужда дава предложения за нейната промяна.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника", „Топлотехника", „Климатична и хладилна техника", „Електротехника", „Двигатели с вътрешно горене", „Строителна техника" или друга подобна;
 • Минимум 2 години опит в областта на отчитането и/или разпределението на природен газ;
 • Опит на мениджърска позиция ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – MS Office, системи за измерване и отчитане;
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и изграждане на екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 30.11.2015г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията, по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • Работи с терминалните и периферните устройства за отчитане на потребителите;
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа;
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в базата данни;
 • Изготвя документация, свързана с аварии.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника", „Топлотехника", „Климатична и хладилна техника", „Електротехника", „Двигатели с вътрешно горене", „Строителна техника" или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – MS Office, CRM, Billing;
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 29.11.2015г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число: оценка на съответствието на инвестиционни проекти за СПО с нормативните изисквания /заверка/, извършване на регистриране, първоначални, периодични и извънредни технически прегледи на СПО;
 • Осъществява технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, в това число: газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради; разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях; газови уреди;
 • Оформя и издава необходимите документи при осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • Изготвя и поддържа архива на техническите досиета на СПО;
 • Изготвя справки и отчети за дейността;
 • Дейностите по технически надзор ще се извършват в градовете Асеновград и Първомай.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование – специалност „Топлотехника", „Водоснабдяване и канализация", „Топло- и ядрена енергетика", „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" или друга специалност, свързана с изучаване на газови инсталации и съоръжения

      или

 • Висше техническо образование и минимум 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на газови инсталации и съоръжения;
 • Допълнителни квалификации – специализация „Газоснабдяване", други специализации или допълнителна квалификация в сферата на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяване и извършване  на технически надзор на СПО – ще се считат за предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория „В";
 • Организация и планиране на работния процес, умения за работа в екип, комуникативност, точност, прецизност и внимание към детайла.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 10.12.2015г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Проучва нагласите на битовите потребители на територията на поверения район;
 • Активно промотира услугите, предлагани от дружеството;
 • Оферира настоящи клиенти за предлаганите от газоразпределителното дружество (ГРД) продукти и услуги;
 • Сключва договори с битови потребители;
 • Проверява за наличие на плащане от битовите потребители;
 • Изготвя и обработва молби за спиране/ възстановяване на газоподаването;
 • Приема жалби и оплаквания;
 • Извършва съпътстващи дейности, свързани с продажбата на природен газ и обслужване на битови клиенти.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо и/ или техническо образование;
 • Допълнителни квалификации в сферата на маркетинга и продажбите ще се считат за предимство;
 • Опит на подобна позиция и/ или опит в енергийния сектор ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office. Опит с модул за обслужване на клиенти и/ или билинг система е предимство;
 • Английски или руски език на работно ниво;
 • Ефективна комуникация, умения за планиране и организиране, за вземане на решения, инициативност, ориентация към клиента и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 26.11.2015г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз