Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), в това число: оценка на съответствието на инвестиционни проекти за СПО с нормативните изисквания /заверка/, извършване на регистриране, първоначални, периодични и извънредни технически прегледи на СПО;
 • Осъществява технически надзор на газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ, в това число: газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради; разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях; газови уреди;
 • Оформя и издава необходимите документи при осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • Изготвя и поддържа архива на техническите досиета на СПО;
 • Изготвя справки и отчети за дейността;
 • Дейностите по технически надзор ще се извършват в градовете Асеновград и Първомай.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование – специалност „Топлотехника", „Водоснабдяване и канализация", „Топло- и ядрена енергетика", „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" или друга специалност, свързана с изучаване на газови инсталации и съоръжения или
 • Висше техническо образование и минимум 5 години професионален опит в проектирането, производството или техническия надзор на газови инсталации и съоръжения;
 • Допълнителни квалификации – специализация „Газоснабдяване", други специализации или допълнителна квалификация в сферата на действащата нормативна уредба в областта на газоснабдяване и извършване  на технически надзор на СПО – ще се считат за предимство;
 • Много добри умения за работа с MS Office;
 • Свидетелство за управление на МПС, категория „В";
 • Организация и планиране на работния процес, умения за работа в екип, комуникативност, точност, прецизност и внимание към детайла.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 10.09.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Обобщаване и изготвяне на заявки за доставка на природен газ;
 • Приемане/ предаване на количества природен газ по договори за покупка, продажба, транспорт и/ или съхранение на природен газ;
 • Изготвяне и подаване на митнически и акцизни декларации;
 • Изпълнение на подписани договори за покупка, транспорт и/ или съхранение на природен газ;
 • Изготвяне на справки и анализи по изпълнението на подписаните договори;
 • Поддържане на база данни за международните и вътрешните цени на природния газ и алтернативните горива; международните тарифи за транспорт и съхранение на природен газ;
 • Изготвяне на прогнози за количества и цени за доставка на природен газ;
 • Изготвяне на писма, справки и анализи за външни партньори (доставчици);
 • Водене на преговори и кореспонденция във връзка с изпълнението на подписаните договори;
 • Работа със система SAP;
 • Периодични едномесечни командировки в Исакча, Румъния.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо (предпочитани специалности: „Газоснабдяване", „Добив,  транспорт и съхранение на нефт и природен газ", образователна степен магистър) с допълнителна икономическа специализация (предпочитани специалности: „Финанси", „Международни икономически отношения", „Икономика на търговията");
 • Специализации в областта на продажби, транспорт или съхранение на природен газ ще се считат за предимство;
 • Над 2 години опит на подобна позиция (предимство ще бъде търговска дейност в енергийно предприятие, работа с митници);
 • Свободно владеене на английски и руски език- писмено и говоримо. Допълнително владеене на румънски език ще е предимство;
 • Компютърна грамотност – отлично владеене на Microsoft Excel и много добро на останалите приложения на Microsoft Office;
 • Много добри познания по физика и математика;
 • Много добри комуникативни и презентационни умения, умения за работа в екип и аналитичност;
 • Желание за краткосрочно обучение в чужбина и повишаване на квалификацията;
 • Възможност за чести пътувания и командировки в/ извън страната;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 06.09.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз


ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Подпомагане на дейността на Зам. изпълнителния директор „Вътрешно-фирмен одит“;
• Работа с документооборотната система – регистрация на документи, въвеждане на документи;
• Завеждане на вътрешна и външна кореспонденция;
• Изготвяне на вътрешно фирмени документи;
• Деловодна обработка на документи и архив;
• Изготвяне на справки;
• Управление на договори за обслужване (човешки ресурси, юридическо обслужване, счетоводство и финанси, транспорт, протокол, деловодство и др.).

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

• Образование – висше (бакалавър – минимум четвърти курс);
• Компютърна грамотност- умения за работа с MS Office (Word и Excel);
• Езикова подготовка – владеене на английски език – работно ниво. Владеене на руски ще се счита за предимство.
• Умения за работа с поверителна информация, лоялност, организираност, умения за работа с документи, руският език е предимство, добра комуникативни умения.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте в срок до 09.09.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование степен "магистър"или "бакалавър" по “Българска филология“;
 • Педагогическа правоспособност;
 • Минимум две години опит като преподавател;
 • Компютърна грамотност (MS Office);
 • Отговорност и отношение към развитието на децата;
 • Умения за работа в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа в сплотен колектив;
 • Модерна материална база;
 • Конкурентно възнаграждение.
 
   

 Ако Вие припознавате себе си в мисията на нашата образователна институция и отговаряте на изискванията в обявата, моля, изпращайте своята автобиография в срок до 07.09.2015г. (включително). Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.