Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Ръководи производствената дейност на предприятието в т.ч. контролира качеството на производството и произвежданата продукция;
 • Ръководи развитието и внедряването на научно-техническия прогрес, на нови технологии, форми на организация и управление на производството;
 • Анализира, разработва и дава предложения за оптимизиране на търговската и производствената дейност;
 • Разработва анализи, прогнози, концепции, нормативи и проекти за управление и развитие;
 • Ръководи разработването на техническата документация за офертите и договорите;
 • Организира взаимоотношенията с клиенти и партньори;
 • Утвърждава оперативни план-графици и други с цел изпълнение на задачите и договорите; организира и ръководи първоначалната разработка и последващите ревизии на плана съгласно изискванията;
 • Участва в изготвянето и контролира годишните планове и бюджети;
 • Участва в изготвянето на отчети за дейността на Дружеството;
 • Съгласувано с Мениджър „Технологии" разработва и възлага разработването на специфични процедури, планове по качество, работни и технологични инструкции;
 • Предприема своевременно мерки за недопускане на несъответствия, свързани както със системата за качество, така и с изпълнение на определени процеси и влагане на продукти, съответстващи на техническите изисквания;
 • Прави предложения за ефективно навлизане на продуктите на дружеството на световния пазар за чиста и ефективна енергия и контрол на вреди емисии;
 • Подпомага изпълнителния директор и го замества в съответствие с предоставените му пълномощия.


ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, степен магистър (за предимство ще се счита професионална квалификация "Машинен инженер");
 • Допълнителна квалификация по мениджмънт ще се счита за предимство;
 • Минимум 3 години опит на ръководна позиция в производството;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office;
 • Самостоятелност, енергичност, лоялност, стратегическо мислене, добри комуникативни и презентационни умения, умения за водене на преговори, организационни умения.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 11.03.2015г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Участва в анализа на нуждите от обучение в организацията;
 • Извършва анализ и подбор на форми, методи и средства за обучение;
 • Разработва или координира разработването на учебните планове и програми на обучения за повишаване на квалификацията (включително такива в e-learning среда);
 • Участва в разработката на Годишен календар на обученията;
 • Провежда обучения за служителите в компанията по теми, свързани с развитието на меки умения, въвеждащи обучения, тиймбилдинги и др.;
 • Организира провеждането и администрира документацията за обучения съгласно Годишния календар;
 • Анализира пазара на доставчици на обучения и проучва възможностите за взаимно сътрудничество;
 • Подпомага процеса по оценка на ефективността от проведените обучения;
 • Администрира, поддържа, разширява и актуализира съдържанието на e-learning платформата;
 • Участва в проекти за развитие и оценка на служителите.


ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо/хуманитарно образование с образователно квалификационна степен магистър – за предимство ще се считат специалности „Управление на човешките ресурси", „Организационна психология";
 • Минимум две години опит на подобна позиция. Опитът като тренер ще се счита за предимство;
 • Допълнителна квалификация - „Обучение за обучители" ще се счита за предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office, бази данни, опит с e-learning платформи;
 • Английски език на работно ниво;
 • Комуникативност, организираност, инициативност, умения за работа в екип и под напрежение, както и способност за довеждане на поетите ангажименти докрай.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 05.03.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз