Природен газ - описание и характеристики

Горимите газове, използвани е индустрията и бита като енергоносители и суровина, могат да се разделят на три основни групи - природен газ, втечнени нефтени газове (LPG) и други газове.

Природен газ

Природният газ представлява многокомпонентна смес от въглеводороди от метановия хомоложен ред CnH2n+2, незначителни количества невъглеводородни компоненти, въглероден двуокис, азот, сероводород и инертни газове: хелий, неон и аргон. В природния газ освен изброените елементи се съдържат прах и водни пари, разтворени в него при контакта му с пластовата вода в земните недра.

След добиване, природният газ се пречиства, като се отделят водата, пропана, бутана, сероводорода, пясъка и различните примеси. Природният газ, доставян до потребителите, съдържа предимно метан /98,52%/. Метанът /CH4/ е най-простият въглеводород, съдържащ един атом въглерод и четири атома водород. Простотата на молекулата на метана, поради ниското съотношение на въглерода спрямо водорода, дава предимства на природния газ в сравнение с други изкопаеми горива. Природният газ изгаря без да създава отпадни продукти, които замърсяват въздуха и предизвикват киселинни дъждове. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природен газ се отделят значително по-малко парникови газове. Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

Природният газ, доставян от Русия има следния състав, в % об:

Метан (СН4) 98,52
Етан (С2Н6) 0,34
Пропан (С3Н8) 0,13
Бутан (С4Н10) 0,03
Въглероден диоксид (СО2) 0,03
Азот (N2) 0,93
Сероводород (Н2S) следи

 

Втечнени нефтени газове (LPG)

Втечнените нефтени газове (пропан-бутан) са продукти на нефтопреработвателните заводи или се извличат от богати на тежки компоненти (пропан С4, бутан С5+) кондензатни находища. Втечнените нефтени газове при нормални условия (температура 273,15 К и налягане 101325 Ра) са в газообразно агрегатно състояние, а при сравнително неголямо налягане 4-6 bar преминават в течно агрегатно състояние, в което се съхраняват и транспортират.

Други газове

Към тази категория се отнасят минният газ, коксовият газ, биогазът и др., които не намират широко приложение.

  • Минен газ - газ, който се отделя от въглищните пластове в минни изработки и се състои главно от метан.
  • Биогаз - газ, получаван при бактериално въздействие върху органични вещества в сметища, пречиствателни станции и други растителни и животински отпадъци от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Състав на биогаза: метан 55-65%, въглероден диоксид 35-45%, примеси от азот, водород, кислород и сероводород.
  • Коксов газ - получава се от суха дестилация на въглища. Сухата дестилация е процес на термично разлагане без достъп на въздух. Вследствие на химични процеси при температури от порядъка на 900-1000 градуса по Целзий, горивото се разлага на газ, смоли и коксов остатък.