Конкурентен източник на енергия

Природният газ е най-евтиният екологичен източник на енергия у нас. Цената на енергията,  получена от природен газ, спрямо електрическата енергия и течните горива (мазут, газьол), е по-ниска. Тенденцията е това да се запази и занапред.

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз, въвеждането на по-високи санкции за замърсяване на околната среда, предизвикано от използването на твърди и течни горива, повишава допълнително конкурентоспособността на природния газ.
    
Природният газ е високоефективен източник на енергия. Той е калоричен енергоносител с висок коефициент на полезно действие на устройствата, приборите и агрегатите.

Природният газ повишава конкурентоспособността на произвежданите от Вас стоки и предлаганите услуги и Ви осигурява възможност за внедряване на нови технологии.

Той е универсален източник на енергия – можете да го използвате за отопление, за производство на гореща вода, за професионално готвене, за охлаждане и като гориво в автотранспорта.

С природният газ Вие имате пълен контрол на потреблението. Той Ви позволява индивидуално регулиране и измерване на използваните количества.

Природният газ е чист, удобен и комфортен източник на енергия. С използването на природен газ избягвате извозването на отпадъци от изгарянето на твърди горива и възможните разливи, които възникват при използване на течни горива.

Доставката на природен газ е директно до мястото на потребление и не зависи от атмосферните и климатичните условия. Няма загуби при транспорта.

Можете да бъдете снабдени с природен газ дори да се намирате извън зоните с изградена газоразпределителна мрежа – чрез доставки на компресиран природен газ в съдове под налягане.

С природен газ си осигурявате висока степен на надеждност и безопасност.