Екологично енергийно решение

В съвременния бизнес свят, да бъдеш социално и екологично отговорен е по-важно от всякога. Всъщност, Вашите клиенти не само се надяват да бъдете отговорни, те все повече изискват това от Вас.

Природният газ е най-чисто изгарящото изкопаемо гориво. За разлика от други изкопаеми горива, при изгарянето на природния газ се отделят значително по-малко парникови газове и не се отделя серен двуокис, който предизвиква киселинни дъждове. Използването на природен газ не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха.

Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда.

Системите за пренос на природен газ спомагат за съхраняването на природните ресурси чрез по-ефективната доставка на енергия до крайния потребител.