Гарантирани доставки

Световните запаси на природен газ са значителни. Те осигуряват над 70 години потребление (като не се отчитат неконвенционалните запаси). Въпреки нарастването на търсенето на суровината през последните години, тази цифра почти не се променя поради факта, че изчерпаните количества природен газ се компенсират от нови източници.

В България природен газ се съхранява в Подземното газово хранилище (ПГХ) Чирен, собственост на „Булгартрансгаз" ЕАД. То се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ в страната и за гарантиране сигурността на доставките.

Природният газ е винаги достъпен. Той се доставя по газопроводи и е на разположение без ограничения и срокове за доставки.