Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Основна цел в дейността на Овергаз Мрежи АД е да предоставя качествени и разнообразни продукти и услуги на Вас, нашите клиенти. За да Ви предложим обслужване на високо ниво, се стремим да персонализираме предложенията си спрямо Вашите нужди и очаквания. Поради това се налага Овергаз да обработва и съхранява Вашите лични данни. 

Сигурността на данните, които сте ни поверили,е много важна за нас. Тя е основен показател за ефективността на усилията ни да бъдем надежден, коректен и желан Ваш партньор. Овергаз Мрежи АД защитава Вашите данни като прилага всички подходящи технически и организационни средства, необходими за предотвратяване на неразрешен достъп, злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Дружеството събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на националното и европейското законодателство. Запознати сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена цел и не може да се извършва без ограничение.

Политиката за защита на личните данни" има за цел да разясни:

Как и защо използваме Вашите лични данни:

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме  данни, чрез които можемда идентифицираме своите клиенти, данни за техните имоти и други относими лични данни. Те са необходими, за да  предоставим на клиентите заявените от тях продукти и услуги;да изпълним договорните си и преддоговорни права и задължения;  да подобрим услугите по сключените договори.

Данните се обработватс целда се:

 • установи самоличността на клиента в качеството му на страна по договора или участник в преддоговорните отношения;
 • управляват заявки от клиента за продукти или услуги, както и да се изпълняват договори за продукти и услуги;
 • изготвят и изпращат сметки/фактури за стойността на ползваните продукти и/или услуги;
 • осигури цялостно обслужване в заявения от клиента обем, както и за инкасиране на дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • осигури техническото обслужване на газоразпределителната мрежа на дружеството, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
 • осигури техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • изготвятпредложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане с куриерски услуги на преддоговорна информация и проектна договор; обслужване на отказ от сделка;
 • уведоми клиентза всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползва -изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени молби, жалби, предложения и сигнали за нередности;
 • анализираклиентската история и да се създаде и поддържапотребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за клиентапри поискване от неговастрана;
 • защитии гарантирасигурността и целостта на газоразпределителната мрежа, инсталациите на клиентитеи сигурността на нашите служители;
 • установяти/или предотвратятнезаконосъобразни действия или действия в противоречиес договорнитеусловия за съответните услуги;
 • обработват данните от сметки/фактури за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, във връзка с легитимния интерес на дружеството, за подобряване на предлаганитепродукти и услуги;
 • осигури възлагане, отчитане, приемане, разплащане на услугите по сключени договори;
 • осъществигаранционно и сервизно обслужване на инсталациитеза природен газ, ползвани от клиентите.

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да идентифицираме обекта-ползвател на природен газ- данни за местоположениетомуи за да спазим задължения, предвидени в определен нормативен акт, като:

 • задължения за предоставяне на информация на Комисиятазаенергийно и водно регулиране или други държавни органи, посочени в Закона за енергетика;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и други свързани нормативни и поднормативни актове;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни и поднормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Виданни само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни. Това се налага в случаите, когатоцелта на обработката е различна  от  изброенитев тази Политика. При предоставяне от Ваша странана изричносъгласие и до неговото оттегляне, ние:

 • изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги на Овергаз, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни и данни за Вашите обекти на природен газ;
 • изготвямеподходящи за Вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични данни и данни за потребление, едни от които са:имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес)и данни за местонахождение на имота.

Термини/понятия въввръзка с горепосоченото:

Детайлен анализ- метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми,и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

Партньори- дружества, с които Овергаз има сключени договори за партньорство,и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Данни за потребление– обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от Овергаз.

Предоставеното  съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не е свързано и няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на страните. При оттегляне насъгласието за обработване на лични данни за някой или за всички изброени случаи, Овергаз няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на предшестващо обработване, основано на даденото преди това съгласие.

За да оттеглите даденото съгласие,е необходимо само да използвате мрежата от клиентски центрове за обслужване на клиенти.

ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ:

данни за идентификация:

 • триимена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес;

данни за имот, който предстои да бъде газифициран:

 • документ за собственост;

Когатогазоснабдените имоти са повече от един и са в режим на етажна собственост - протокол от Общо събрание на собствениците, съдържащ съгласие за снабдяване на имотите с природен газ.

данни за потребление:

 • данни за местоположение на имота и месечното потребление на природен газ;

други данни:

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

o    записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове и целят подобряване на обслужването и предлаганата услуга;

o    електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, други сигнали за нередности;

o    лични данни за контакт:адрес, телефонен номер и информация за контакт (електорнен адрес),с цел надлежно и своевременно обслужване на клиентите;

o    предпочитания за услугите, които Ви предоставяме, след като сме получили предварително съгласието Ви;

o    платежна информация във връзка с плащанията направени към Овергаз с цел погасяване на текущи задължения;

o    друга информация,като:

§  клиентски/абонатенномер, код или друг идентификатор, създаден от Овергаз за идентификация на абонати/потребители;

§  демографски данни, информация за домакинството, когато предоставяте съгласието си да участвате в наши проучвания, тегления на награди, други промоционални игри или друга обратна връзка, която ни предоставяте с оглед ползваните продукти и услуги;

§  други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Овергаз и по-конкретно: триимена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да Ви представлява;

§  данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от Овергаз, включително и чрез социалните мрежи.

 

Когато обработваме основните Ви лични данни и данни за обекти (имоти), ползващи природен газ, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, това обработване е задължително, за изпълнение на тези цели. Без тези данни не бихме могли да предоставяме съответните услуги. При липса наданни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за конкретен продукт или услуга.

Как защитаваме Вашите лични данни

За да осигуримадекватна защита на данните на компанията и клиентите си, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, Закона за защита на личните данни, като се придържаме към най-добрите практики от международните стандарти(ISO27001:2013 за информационна сигурност, ISO31000:2018 за управление на риска и ISO9001:2008 за системи за управление на качеството и изискванияи др.).

Дружеството е установило механизми по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определило е Длъжностно лице за защита на данните, както и звено за защита на данните, подпомагащо Длъжностното лице по защита на данните. Всички те осигуряват надеждност на процесите по опазване и обезпечаване сигурността и защитата на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита,като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Използванетона Вашите лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, се прекратява незабавно след прекратяване на договора. Даннитене се изтриватв случай на претенции относно изпълнението на договора и до окончателнотоуреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените срокове за съхраняване на данните. Такива са:

- по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни - 10 години, считано то 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

- за непогасени финансови задължения - доизтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (съответно 3или 5 години).

 Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими във връзка с висящосъдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред Овергаз.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация всички лични разпознаваеми елементи (елементи, позволяващи идентифицирането Ви),се заличават необратимо.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Овергаз не предоставяВаши лични данни на трети лица преди да сме се уверили, че е налице законово задължение за това иса взети всички технически и организационни мерки за защита на данните. Стремимсе да осъществяваме строг контрол при изпълнениетона това задължение.  

В изпълнение на договорните си и законовизадължения предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Лица, обработващи данни от името на Овергаз:

 • пощенски оператори– приизпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им (с оглед изпълнение на законовите ни задължения и задълженията ни по договорите с нашите клиенти за предоставяне на информация относно потребени услуги и дължими за това суми);
 •  лица, извършващи мерене на потреблението на природен газ от името и за сметка на Овергаз;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка;
 • инсталатори – за изграждане/поддръжка на инсталация, необходимаза предоставяне на услугата;
 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство; банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
 • служителите ни, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител.

Лица, обработващи данните от свое име

Към тази категория се отнасят всички компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като:Комисия за енергийно и водно регулиране, съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи -Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и др.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация

Вие имате право да:

 • поискате информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • получите съобщениев разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящосе до Вас, в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

 

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание или при обработване при наличие на законов интерес за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

 

Можете да поискате ограничаване на обработванителични данни,ако:

 • оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им,или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване,или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат,ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение;и
 • обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:

В случай че прецените, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Когато  трети лицаползват наши услуги (например членове на домакинството), Ви молим да уведомите същитеотносно обработката и предаването на Вашите данни.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Законаза електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Ние се произнасяме по Вашето искане в срок от 14 работни дни от неговото получаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 работни дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на Политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени чрез нашияинтернет сайт, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на Политикатаза защита на личните данни, да да бъдете информирани за това как се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 23.05.2018 г.

 

Администратор на лични данни:

"Овергаз Мрежи" АД

ЕИК: 130533432

Адрес: БЪЛГАРИЯ

област София (столица), община Столична

гр. София 1407

район р-н Лозенец

ул. Филип Кутев № 5

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Емилия Тонева

Тел.: 02/4283-337

E-mail: gdpr@overgas.bg

Адрес: гр. София 1407, ул. Филип Кутев № 5