Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт “Разчети с клиенти и доставчици"

Овергаз търси отговорен и организиран специалист с опит в разчетите с клиенти и доставчици и/или с образование в тази сфера, който да се присъедини към екипа на компанията.


ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Съставяне първични и вторични счетоводни документи;
 • Участие в инвентаризации;
 • Изчисляване и внасяне на данъци, държавни такси и осигурителни вноски;
 • Издаване на фактури;
 • Съхранение на счетоводната информация по предвидения в закона ред;
 • Изпълнение и на други задължения, възложени от прекия ръководител, свързани с работата му.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Образование – висше икономическо с опит в счетоводството и финансите;
 • Минимум 3 години опит като счетоводител и/или финансист; 
 • Допълнителни  квалификации – обучения по Международни стандарти за финансово отчитане;
 • Компютърни умения – умения за работа с Ажур, MS Office, Internet;
 • Умения за работа в екип и ефективна комуникация, организираност и прецизност, познаване на законодателството;
 • Познаване и спазване на действащите нормативни документи, стандарти и вътрешно-фирмени процедури, инструкции и правила за работа;
 • Спазване на конфиденциалност на фирмената информация.
 
Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.
Кандидатствай Виж всички