Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Юрисконсулт "Търговско право" към процес "Тръжна комисия"

"Ес Дий Проджект" ЕАД търси инициативен и комуникативен специалист с познания и опит в сферата на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, както и опит в административното право и процес, който да се присъедини към екипа на процес "Тръжна комисия" на позиция Юрисконсулт “Търговско право“.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя становища по правни въпроси, свързани със законосъобразното прилагане на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
 • Участва в изготвянето на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, участва в комисии за оценка на оферти и класиране на участници.
 • Изготвя документи с договорен характер.
 • Участва в преговори с клиенти, доставчици и/или други лица с оглед обезпечаване ежедневната дейност на дружеството и защита на интересите му.
 • Следи за допълнения и/или изменения на нормативната уредба в областта на енергетиката и обществените поръчки и предоставя анализи за евентуалното им въздействие върху дейността на дружеството.
 • Осъществява процесуално представителство на дружеството по граждански и административни дела.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование – Магистър по „Право”.
 • Професионален опит- минимум 2 години опит и задълбочени познания по Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, както и опит в административното право и процес.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel); работа с правно-информационни системи.
 • Умение за работа с ЦАИС ЕОП ще се счита за предимство.
 • Умения за ефективна комуникация, инициативност, способност за планиране и приоритизиране на задачите и внимание към детайла, аналитични умения и възможност за самостоятелно взимане на решения.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички