До Собствениците на жилища в сгради с обща котелна инсталация

Уважаеми клиенти,

Добрите търговски отношения с нашите клиенти и удовлетворението им от ползването на услугите ни са основна наша цел. Именно затова, в днешните тежки и непредвидими условия за световната енергетика, които стават все по-непосилни за българския потребител на енергия, се стремим да Ви предложим услуги, които да Ви предоставят възможност за справяне с трудната ситуация.

Всички знаем пред какви сериозни затруднения преминахме през изминалия отоплителен сезон (декември 2021 – май 2022 г.) предвид увеличението на цените на енергоносителите, в т.ч. и на природния газ. С Решение №31 от 25.01.2022 г. на Министерски съвет правителството подаде ръка на част от българските потребители на енергия, но както знаете, клиентите в сгради с изградена обща котелна инсталация останаха извън обхвата на „Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационните дружества“. Битовите потребители, използващи като основно гориво природен газ, получиха целево подпомагане за всеки един консумиран MWh енергия, като бяха компенсирани 80 000 битови потребители с обща стойност на компенсацията 22,5 млн. лв. Въпреки усилията на „Овергаз Мрежи“ АД, потребителите в сгради с изградена обща котелна инсталация, потребяващи природен газ като небитови клиенти, останаха извън обхвата на Програмата. „Овергаз Мрежи“ АД продължава преговорите си с Министерство на енергетиката в бъдеще в програмата за компенсации да бъдат включени всички потребители на природен газ, и в частност клиентите в жилищни сгради с обща котелна инсталация. За съжаление, към настоящия момент тези искания са без развитие. Очакваме „Програмата за компенсация на битовите клиенти и топлофикационните дружества“ да бъде възобновена за отоплителен сезон 2022/2023 г., но съществува риск небитовите клиенти отново да не получат компенсация и/или компенсацията за тези клиенти да бъде значително по-малка от тази за битовите потребители.

 

Понастоящем действащите договори за разпределение и снабдяване с природен газ на сгради с обща котелна инсталация са според условията за стопански потребител, което дава възможност да се използват по-ниски цени за предоставяните от „Овергаз Мрежи“ АД услуги – компонента „разпределение на природен газ“. С оглед на осигуряване на възможност за получаване на компенсации, клиентите, които обитават жилищни сгради с обща котелна инсталация, при желание могат да започнат да потребяват природен газ като битови потребители. За целта е необходимо това желание да бъде декларирано съгласно чл. 7 от Общите условия за продажба на природен газ на потребители за битови нужди, за да бъдат третирани като такива. Необходимо е тези потребители да изразят и заявят изрично желание и съгласие към тях да бъдат прилагани Общи условия за битови потребители. Съгласно направените анализи към момента, всеки собственик на жилище в сграда с обща котелна инсталация, използващ природен газ като небитов потребител, е заплатил с около 200 лв. по-малко за услугата „разпределение на природен газ“ за период от 5 години, което се генерира от разликата в цената между битов и стопански сектор, докато само за периода м. декември 2021 г. – м. май 2022 г. всеки клиент в битов сектор е получил компенсации средно в размер на 270.54 лв. Следва да се обърне внимание, че при избор на условията за битови потребители ще отпадне и необходимостта от ежегодното подаване на заявки за месечни количества природен газ, т.к. битовите потребители нямат подобно задължение, респ. към тази група клиенти не се начисляват и неустойки за надвзети/недовзети количества природен газ.

С оглед на горепосоченото, и предвид предстоящия отоплителен сезон, Ви предлагаме възможност за прекратяване на действащия към момента Договор за разпределение и снабдяване с природен газ със стопански потребител, и потребяването от Вас на природен газ да продължи като битови клиенти. За стартиране на процедурата е достатъчно да бъде попълнено и изпратено до Овергаз „Заявление за смяна на партида“. Към него е необходимо да бъде приложен протокол от проведено Общо събрание на етажната собственост за взетото решение с гласовете на съсобствениците, притежаващи 50+1% от идеалните части на сградата.

Екипът на компанията е на Ваше разположение при необходимост от съдействие. При желание от Ваша страна, наши представители могат да вземат участие в провеждането на Общо събрание на етажната собственост. При допълнителни въпроси, свързани с предлаганите от нас услуги, можете да разчитате на съдействие от Контактния център на Овергаз на Националния информационен телефон: 0700 11 110 и на електронен адрес: [email protected].

Приложение: Заявление за смяна на партида

 

С уважение,

Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

 

 

 

Други новини