Информация във връзка с цените на природния газ за месец октомври 2021 г.

Уважаеми клиенти,

В отговор на многобройни запитвания до „Овергаз Мрежи“ АД, касаещи цените на природния газ за месец октомври 2021 г., бихме желали да Ви обърнем изключително внимание още веднъж на съставните части на крайната цена на природния газ, която се заплаща от всички битови потребители, клиенти на „Овергаз Мрежи“ АД. Тя включва следните компоненти:

Пренос през газопреносната мрежа са разходите за транспорт на природен газ през газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД от неговата входна точка  за страната до газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“АД.

Достъп до газопреносната мрежа са разходите, които газопреносния оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД начислява на “Овергаз Мрежи” АД  за правото на използваме на определен капацитет от тяхната система за транспорта на природен газ.

Цена за доставка на природен газ, е цената на самия природен газ. Утвърждава се с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по предложение на „Булгаргаз“ ЕАД. „Овергаз Мрежи“ не може да начислява допълнителна стойност върху нея.

Цена за разпределение и снабдяване на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД. Това са разходите на „Овергаз Мрежи“ АД за транспорт на природния газ по собствената му газоразпределителна мрежа. Те включват разходи за експлоатация, ремонт, диагностика, техническо обслужване, аварийно осигуряване и др., задължителни за осигуряване на надеждна и безаварийна работа на газоразпределителната мрежа.

От изброените по-горе компоненти, съществена промяна през последните седем месеца се наблюдава само в един от тях – цената за доставка на природен газ, предлагана от „Булгаргаз“ ЕАД и одобрявана от КЕВР.

През този период, цената се увеличи малко повече от три пъти като само за изминалия месец октомври на 2021 г., цената за доставка на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД се увеличи с 25,14 лева/МВтч, което е нарастване с 36,2% спрямо месец септември 2021 г.

Въпреки това, в момента крайната цена на енергията от природен газ за битовите потребители, която получават клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД е с около 35% по-ниска от електроенергията средно за страната.

Цените за „разпределение“ и „снабдяване“ на природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД се утвърждават от КЕВР и не са променяни от близо 24 месеца.

Отделно от всичко горепосочено и с желание за внасяне на максимална прозрачност и яснота относно размера на сметките и тяхното увеличение за месец октомври, „Овергаз Мрежи“ АД извърши конкретни анализи за причините за по-високи сметки през м. октомври 2021 г. На лице е повишена консумация на природен газ от клиентите, отчетена следствие на по-ниската средномесечна температура през месеца, която е 9,8°C.

През м. септември 2021 г. отчетената средномесечна температура е 16,5°C, което е със 6,7°C повече спрямо октомври 2021 г., а през м. октомври 2020 г. е била 13,7°C или с 3,9°C повече спрямо октомври 2021 г.

През есенния сезон, всеки един градус по-ниска средна температура, означава повишение на месечното потребление средно с 9 куб. метра за домакинство.

При допълнителни въпроси, свързани с предлаганите от нас услуги, можете да разчитате на съдействие от Контактния център на „Овергаз Мрежи“ АД на Националния информационен телефон 0700 11 110 и на електронен адрес: [email protected].

С уважение,

Екипът на „Овергаз Мрежи“ АД

Други новини