Нови правила за работа

Уважаеми възложители и инвеститори,

Информираме Ви, че в процедурата по съгласуване на инвестиционни проекти компетентните органи да го извършат, съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 1 от ЗУТ са главният архитект на общината, респективно – областният управител или министърът на регионалното развитие и благоустройството, като съгласуването се извършва въз основа на оценка за съответствието изготвена по реда и в съответствие с чл. 142 от ЗУТ. Във връзка с това и с оглед съблюдаване на действащата нормативна уредба Ви уведомяваме, че не е необходимо експлоатационното дружество да съгласува разработените от Вас инвестиционни проекти, попадащи в обхвата на публично-общинската собственост.

Дружеството ни е наясно, че за преодоляване на практиката, която се утвърждава в последните години, а именно инвестиционните проекти да се проверяват от всяко едно експлоатационно дружество преди предоставянето им на съгласуващия административен орган и така да се извършва една паралелна процедура на съгласуване на всеки инвестиционен проект за законосъобразност с частноправни субекти, ще отнеме време. В тази връзка, и за да не препятстваме инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството по Вашите проекти, дружеството ни взе решение да извършва „служебно“ съгласуване на инвестиционните проекти. Последното на практика означава, че в случаите, в които съответният компетентен орган изисква полагане на „съгласувателен печат“ от дружеството ни върху Вашите инвестиционни проекти, то такъв „Овергаз Мрежи“ АД ще предостави без да изисква от Вас да предоставите инвестиционните си проекти за проверка преди това.

Законодателството ни е регламентирало достатъчно ясно в какво на практика се съдържа процедурата по съгласуване на инвестиционни проекти и не е необходимо да се създават или провеждат паралелни процедури по съгласуване/проверяване на инвестиционни проекти с експлоатационните дружества, след като същите тези проекти са изработени при съобразяване на действащото законодателство и данните, съдържащи се в кадастралните карти и регистри и регистрите на съответната община и след като тези проекти са изработени от квалифицирани проектанти и проверени от квалифицирани консултанти/експертни съвети.
Ето защо, в случаите, в които Ви е указано от компетентния административен орган, че инвестиционният Ви проект следва да се съгласува с експлоатационните дружества на съответната територия, за целите на издаване на разрешение за строеж, „Овергаз Мрежи“ АД ще Ви предостави това съгласуване без да проверява проекта, изработен съгласно действащите законови изисквания и фактически положения и проверен от компетентните консултанти преди това. Ние вярваме, че специалистите, които сте ползвали за изработването и проверяването на този инвестиционен проект са съобразили всички правни и фактически положения при изработването му! Вярваме, също така, че декларирането на тези обстоятелства от Ваша страна ще улесни „съгласуването“ на проекта Ви с експлоатационното дружество и ще гарантира интересите на всички участници в инвестиционния и строителния процес.

На този линк можете да се запознаете с утвърдения от „Овергаз Мрежи“ АД образец на декларация.

Информираме Ви, също така, че дружеството ще продължи да изпълнява задълженията си по съгласуване на устройствени планове, съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията в качеството си на експлоатационно дружество по смисъла на същия този закон и ще съдейства на компетентните административни органи за набавяне на актуални данни за собствената му техническа инфраструктура, както и за изграждането и поддържането в актуален вид на „подземен кадастър“ на проводите, които експлоатира или възнамерява да изгражда и експлоатира. В тази връзка обръщаме внимание, че инвестиционното проектиране, изграждането и експлоатирането на енергийни обекти по смисъла на §1, т.23 от ДР на Закона за енергетиката, каквито са и газоразпределителните мрежи, съоръжения и отклонения от тях, е право и задължение на енергийното предприятие получило лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответната лицензионна територия. Ето защо, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията, в случаите, в които за съответната община има издадена лицензия за извършване на дейности по разпределение и/или снабдяване с природен газ проектирането, изграждането и експлоатирането на енергийни обекти за снабдяване и/или разпределение на природен газ не може да се извършва от трето лице, което не е лицензиант за съответната услуга, а на още по-голямо основание – не може да се извършва без знанието и съгласието на съответния лицензиант. В тази връзка и на основание чл. 98б от Закона за устройство на територията и чл. 64 от Закона за енергетиката, инвестиционни проекти, предвиждащи изграждането и/или изместване на енергиен обект – газоразпределителни мрежи, съоръжения и отклонения от тях, следва да бъдат предоставени за одобрение на дружеството, с цел запазване на правата му по действащите лицензии и спазване на специалното законодателство в областта на енергетиката.

Израз на намерението ни за улесняване на процесите по инвестиционно проектиране е и готовността ни да Ви предоставим необходимите Ви данни за изградената газоразпределителна мрежа, която дружеството експлоатира и тази, която предстои да изгради и експлоатира.
„Овергаз Мрежи“ АД е внедрило географска информационна система, в която ежедневно се актуализира информация, касаеща газоразпределителната ни мрежа и съоръженията към нея. В зависимост от Вашите конкретни нужди тази информация може да Ви бъде предоставена в цифров вид и да използвате същата като изходни данни при изработване на различни скици, проекти, удостоверяване на текущото състояние и др.

Заявление за извършване на услуги, свързани с предоставянето на данни от техническия архив на ГИС за газоразпределителни мрежи.

Документи се приемат както следва:
1.За гр. София, гр. Божурище и гр. Банкя – Приемна на „Овергаз Мрежи“ на ул. „Сердика“ 5, в сградата на Направление Архитектура и градоустройство – НАГ към Столична община
2. За страната – във всички клиентски центрове на „Овергаз Мрежи“ АД, чиито адреси можете да намерите на сайта на компанията – клиентски центрове – /линк/
3. На електронната поща [email protected]

Други новини