Овергаз извършва дейностите по лицензиите си

„Овергаз Мрежи“ АД изпълнява дейностите по лицензиите си за разпределение и снабдяване с природен газ в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката. Това показа комплексната планова проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Инспекцията на регулатора обхвана периода януари 2015 – май 2019 година. Работната група на КЕВР провери лицензионна територия „Запад“, която включва общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог.

 

Експертите на Комисията се увериха, че компанията осъществява лицензионните дейности в съответствие с утвърдените от КЕВР бизнес планове. Към май 2019 година изградената газоразпределителна мрежа в лицензионна територия „Запад“ е 307 203 метра, а вложените инвестиции са над 39 000 хил. лева. Проверяващите установиха, че за периода има общо около 1 500 присъединени битови и стопански клиенти, като няма откази за газифициране от страна на дружеството. „Овергаз Мрежи“ АД изпълнява изискванията за сигурност на доставките и снабдяването с природен газ.

 

Единственото предписание на работната група на КЕВР е компанията да приключи процедурата по сертифициране на внедрената Система за управление на качеството.

 

Други новини