Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД обявява провеждането на открита тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)“

Краен срок за представяне на предложения за участие: 27.05.2021 г., 17:00 часа.

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки