Доставка на лични предпазни средства и дезинфектант за служителите на „Овергаз Мрежи АД”

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД обявява провеждането на открита тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и дезинфектант за служителите на „Овергаз Мрежи АД”

Краен срок за представяне на предложения за участие: 16.07.2021 г., 17:00 часа.

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки