Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград“ АД

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград“ АД

Краен срок за представяне на предложения за участие: 29.07.2021 г., 17:00 часа.

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки