Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за „Топлофикация–Разград” АД по две обособени позиции

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

„Топлофикация–Разград” АД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за „Топлофикация–Разград” АД по две обособени позиции“.

Краен срок за представяне на предложения за участие до 13:00 часа на 05.08.2019 г. на адрес:

Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД

ул. „Филип Кутев” № 5, звено „Деловодство” 

1407 София.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки