Изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и план за улична регулация (ПУР), изготвяне на парцеларни планове (ПП) за поземлени имоти в м. „Орешковица“, с.Бистрица, СО Район Панчарево, София

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД обявява провеждането на открита тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и план за улична регулация (ПУР), изготвяне на парцеларни планове (ПП) за поземлени имоти в м. „Орешковица“, с.Бистрица, СО Район Панчарево, София”

Краен срок за представяне на предложения за участие: 04.10.2021 г., 17:00 часа.

e-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки