Текущи тръжни процедури

 

„Овергаз Холдинг" АД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Замяна на настоящ локализационен add-on със стандартен локализационен add-on на SAP”.

Забележка: Във връзка с допусната техническа грешка, навсякъде в тръжната документация ISO 19001 да се чете ISO 9001.

Краен срок за представяне на предложения за участие: 07.12.2018 г., 17:30 ч.

E-mail за въпроси:procurement@overgas.bg.


 

 „Ес Дий Проджект” АД Ви кани да участвате в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на доставчик на стенни газови котли за реализация на пилотен проект по програма „Енергия за България“.

 

Във връзка с допусната техническа грешка Ви предоставяме допълнени тръжна документация и образци на документи. В тръжната документация допълнената информация е в т. 5, стр. 4, като същата е отразена и в таблиците на стр. 12 и стр. 14; в договора е допълнена информация в чл. 1., ал. 1 (стр. 1) и в чл. 2, ал. 3 (стр. 2). За целите на кандидатстване следва единствено да се използват предоставените по-долу допълнени документи от 12.11.2018 г.:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 07.12.2018 г., 17:30 ч.

E-mail за въпроси:procurement@overgas.bg.


 

„Овергаз Мрежи" АД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи" АД".

Краен срок за представяне на предложения за участие: 09.07.2018 г., 17:30 ч.

E-mail за въпроси:procurement@overgas.bg.