Текущи тръжни процедури

 

„Топлофикация-Разград" ЕАД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическаенергия (НАЕЕ) и участие в стандартна балансираща група за територията на „Топлофикация-Разград" ЕАД и за абонатните станции, собственост на дружеството".

Краен срок за представяне на предложения за участие: 06.06.2018 г., 17.30 ч. E-mail за въпроси:procurement@overgas.bg.