Приключили тръжни процедури
 • „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи" АД"
 • „Избор на доставчик на стенни газови котли за реализация на пилотен проект по програма „Енергия за България“
 • „Замяна на настоящ локализационен add-on със стандартен локализационен add-on на SAP”
 • „Доставка на нетна активна електрическаенергия (НАЕЕ) и участие в стандартна балансираща група за територията на „Топлофикация-Разград" ЕАД и за абонатните станции, собственост на дружеството"
 • „Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи" АД"
 • „Доставка на захранващи модули 220 V"
 • „Доставка на соларни панели към комуникационни устройства"
 • „Доставка на два броя геодезически GNSS-комплекта (Global Navigation Satelite System) за работа в режим RTK (Real Time Kinematic) и един бой Тоталнa станция”
 •  „Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) и участие в стандартна балансираща група за територията на „Топлофикация – Разград" ЕАД и за абонатните станции, собственост на дружеството"
 • „Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /КПГ/ за нуждите на „Овергаз Мрежи" АД
 • „Отчитане показанията на средствата за търговско измерване (СТИ) на битовите абонати на „Овергаз Мрежи" АД използващи природен газ"
 • „Избор на застраховател за „Топлофикация - Разград" ЕАД за сключване на комбинирана застрахователна полица включваща „Имущество" и „Прекъсване на дейността".
 • „Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /кпг/ за нуждите на „Овергаз Мрежи" АД"
 • Доставка на софтуер и разработване на модели към него за определяне и прогнозиране на потреблението на природен газ по изходящи точки от газопреносната мрежа;
 • Доставка на товарен автомобил;
 • Строеж на ограда по проект за частен имот в с. Бистрица, р-н Панчарево, Столична Община;
 • „Проектиране и закабеляване (подземно) на въздушна ел. линия 20 кV, преминаваща през частен имот в с.Бистрица. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов трафопост в ПИ 04234.6957.99.Подготовка и изграждане на подземно тръбно трасе за основно електро-захранване с ниско напрежение и временен ток за строителни цели";
 • „Доставка на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване";
 • „Проектиране и закабеляване ( подземно) на въздушна ел.линия20 кV преминаваща през частен имот в  с.Бистрица. Подготовка и изграждане на подземно тръбно трасе за основно електрозахранване с ниско напрежение и временен ток за строителни цели"."Проектиране и закабеляване (подземно) на въздушна ел. линия 20kV, преминаваща през частен имот (ПИ 04234.6957.99 и ПИ 04234.6957.45) в с. Бистрица";
 • „Провеждане на обучения по бизнес руски и английски език за служителите от дружествата в групата на ОВЕРГАЗ";
 • „Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в Блок „Провадия";
 • „Регулярни доставки на биогориво /слънчогледови люспи/ за технологични нужди на „Топлофикация Разград" ЕАД"
 • "Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в  „Овергаз Север" ЕАД";
 • "Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в "Овергаз Изток" АД, в рамките на проект "Подобряване на условията на труд в "Овергаз Изток" АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти", финансиран чрез договор ESF-2303-02-02002 по ОП Развитие на човешките ресурси" -  прекратена
 • "Разработване (внедряване) на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 и провеждане на обучение на служителите в "Овергаз Изток" АД" - прекратена
 • „Доставка на двигателно масло за Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /ИКПТЕЕ/"
 • „Доставка на телекомуникационно оборудване по проект„Доставка на маршрутизатор Juniper"
 • „Изготвяне на инвестиционен технически проект „Реконструкция напарен котел ПКМ12 от гориво мазут на гориво слънчогледови шлюпки"
 • „Доставка на средства за измерване по три обособени позиции (оп):ОП 1: Доставка на диафрагмени разходомери за газ; ОП 2: Доставка на ротационни разходомери за газ; ОП 3: Доставка на електронни коректори за обем на газ"
 • „Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BSOHSAS18001:2007 в „Топлофикация – Разград" ЕАД"
 • "Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в  „Овергаз Изток" АД"
 • „Доставка на употребяван товарен автомобил с кран за превоз на компресиран природен газ"
 • „Аутсорсинг на дейностите на Център за управление на мрежата(ЦУМ)на „Вестител БГ" АД"
 • „Доставка на одорант за природен газ".
 • „Доставка на HELAMIN 906 H SCAV – антинакипин и корозионен инхибитор за водни и парни котли и топлофикационни мрежи"".
 • „Доставка на телекомуникационно оборудване по проект „10G Backbone Core and Access Switches 10G/MPLS Functionality"
 • „Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и обучение на служителите на „Топлофикация – Разград" ЕАД за работа в условията на внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007"
 • „Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Топлофикация – Разград" ЕАД, в рамките на проект BG051PO001-2.3.03-0044 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в „Топлофикация – Разград" ЕАД", финансиран чрез договор ESF – 2303-07-08002 по ОП „Развитие на човешките ресурси"
 • „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, специално работно облеклои колективни средства за защитав рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток" АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти",  финансиран с договор ESF – 2303-02-02002, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; Обособена позиция 2: Доставка на колективни средства за защита";
 • „Обработка на 3D сеизмични данни от Блок 1-18 Тракия";
 • „Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Овергаз Изток" АД, в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток" АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти",  финансиран чрез договор ESF – 2303-02-02002 по ОП „Развитие на човешките ресурси";
 • „Имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи на „Софигаз" ЕАД, „Овергаз Север" ЕАД, „Овергаз Изток" АД, „Овергаз Запад" АД и „Овергаз Юг" АД";
 • „Обработка на 2Д сеизмични данни от Блок „Добрич";
 • „Извършване на лабораторни хидрохимични изследвания на водни проби от Блок 1-18 Тракия";
 • "Доставка на двигателно масло за ИКПТЕЕ";
 • „Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в блок „1-18 Тракия";
 • „Проектиране, доставка и монтаж на соларно захранване на комуникационни табла";
 • "Провеждане на ВСП изследвания в сондаж Р-1 Рогозина, обработка и интерпретация, Блок „Добрич";
 • „Обработка на 2Д сеизмични данни от Блок Провадия";
 • „Извършване на лабораторни геохимични изследвания на земни проби от Блок 1-18 Тракия";
 • "Провеждане на 2Д полеви сеизмични изследвания в Блок Добрич"
 • "Реобработка на 2Д сеизмични данни от Блок Добрич";
 • "Провеждане на маркетингови изследвания";
 • „Ремонтно обслужване и поддръжка на оптична кабелна линия София- Кулата  и опорна оптична мрежа в гр. София";
 • "Доставка на телекомуникационно оборудване по проект"Разширение функционалността на маршрутизатори Cisco 7609S";
 • „Доставка на 48 т ± 5% котелно гориво тежко със съдържание на сяра не повече от 1%";
 • „Построяване на осем броя сгради с административно обслужващо предназначение на етап „груб строеж"и огради на имотите с пл.№№ 244,245,246,253,254,255,256,257, м.Копанината, с.Караполци, Община Елин Пелин";
 • „Обработка на допълнителни 2Д сеизмични данни от Блок 1-18 Тракия";
 • „Аутсорсинг на дейностите на Център за управление на мрежата /ЦУМ/ на „Вестител БГ" АД";
 • "Интерпретация на 2D сеизмични данни от блок 1-18 Тракия";
 • "Извършване на качествен контрол по време на провеждане на полеви сеизмични дейности на територията на Блок 1-18 Тракия"
 • "Обработка на 2D сеизмични данни от блок 1-18 Тракия";
 • "Обработка на 2D сеизмични данни от блок Провадия";
 • "Провеждане на 2D полеви сеизмични изследвания", Обособена позиция №1: "2D сеизмични изследвания в блок Провадия", Обособена позиция №2: "2D сеизмични изследвания в блок Тракия";
 • „Доставка на модули за разширение на токозахранваща система 48V";
 • "Провеждане на 2D полеви сеизмични изследвания", Обособена позиция №1: "2D сеизмични изследвания в блок Провадия", Обособена позиция №2: "2D сеизмични изследвания в блок Тракия";
 • "Доставка на календари за коледни и новогодишни подаръци за 2010 година с търговско наименование и марката Овергаз";
 • "Рекламно обслужване";
 • "Доставка на регулатори /, ¾" х ¾" и холендрови връзки за битови съоръжения";
 • „Доставка, интеграция и пускане в експлоатация на интерактивна IPTV Middleware система и IPTV система /CAS/ за контрол на достъп";
 • „Разработване на рекламна компютърна игра – Живей екологосъобразно";
 • „Доставка на данни за географска информационна система";
 • „Избор на фирма доставчик на услугата Хибридна поща за всички газоразпределителни предприятия от системата на Овергаз";
 • "Доставка на календари за Коледни и Новогодишни подаръци за 2009 година с търговското наименование и марка Овергаз";
 • „Оценка на геоложкия риск при проучванията за нефт и газ в Българската акватория";
 • „Доставка на аксесоари за писане и бележници за 2009 година с търговското наименование и марка Овергаз";