Изграждане

Разпределителен газопровод се изгражда според инвестиционната програма на газоразпределителното предприятие. Тази програма се съставя, след като се проучи желанието за ползване на природен газ на хората по разглежданите улици. Домакинствата, живеещи в близост до вече изградена газоразпределителна мрежа, могат да заявят желанието си да станат клиенти на компанията в най-близкия клиентски център или на националния информационен телефон 0700 11 110.

Разпределителен газопровод може да се изгради извънпланово при наличие на одобрен  работен проект и наличие на достатъчен брой желаещи клиенти или при заплащане на цена за извънпланово присъединяване и при нужда - цена за икономически нецелесъобразна част.

Клиентът може да изгради предварително своята газова инсталация дори и да няма  разпределителен газопровод пред имота. За да се построи газова инсталация, е необходимо да има работен проект на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения за съответния район и съответната улица, на която се намира имота.

Срокът за присъединяване зависи от желанието на клиента и възможността на предриятието да изгради газопровод до имота му, в случаите когато до него все още не стига тръба.

Когато има изграден разпределителен газопровод, клиентът е в правото си да договори с газоразпределителното предприятие срок, в който ще изгради газовата си инсталация и ще започне да потребява газ.

Зависи от типа на уреда. Има два типа газови котли - с отворена и затворена горивна камера.

Газовите котли със затворена горивна камера могат да се монтират във всекидневни, кухни, коридори и други помещения в къщата, в близост до външна стена,  както и да се скрият в подходящ шкаф.

Газовите котли с отворена горивна камера (котли с по-голяма мощност) се монтират в котелни помещения, мазета, гаражи и други сервизни помещения, които трябва да отговарят на определени изисквания - височина, осветление, вентилация.

Технологичното време за изграждане на вътрешна газова инсталация е между 4 и 8 работни часа, в зависимост от дължината на положените газопроводи и сложността на инсталацията.

- подадено e писмено искане от потребителя до разпределителното предприятие за първоначално запълване с природен газ; за сгради - етажна собственост, писменото искане се подписва от упълномощено от общото събрание на собствениците лице;

- представени са в разпределителното предприятие ревизионна книга на газовата инсталация и разрешение за експлоатация, издадено от органите за технически надзор на съоръжения с повишена опасност;

- издадено е свидетелство за първоначален инструктаж;

- сключен е договор за продажба на природен газ.

СГИ е инсталация, която включва газопроводите, съоръженията и уредите за природен газ, както и комините за отвеждане на димните газове от газовите уреди след границата на разпределителната мрежа. Видовете газопроводи в състава на СГИ и границите й при различните случаи се определят в съответствие с чл. 132 на Наредба №6 от 25 ноември 2004 г.

Ако дадено жилище има съществуваща ВОИ, тя може да се използва за отопление с природен газ след извършване на необходимото преустройство.