Вашите въпроси

Ако искате да използвате газов уред само за отопление, то изборът му зависи от обема на помещенията, които отоплявате и честотата на тяхното използване. Ако отоплявате регулярно само една стая е по-подходящо да изберете отопление с газов конвектор. За ориентир за необходимата мощност за отопление можете да ползвате формулата: Височина (на помещението/жилището)*Ширина (на помещението/жилището)* Дължина (на помещението/жилището)*0.05 – напр. в случай, че искате да отоплявате една стая с размери 2,4 метра височина, 7 метра дължина и 5 метра ширина необходимата мощност за отопление се изчислява по следния начин: 2.4*7*5*0.05 = 4.2 kW. Така, ако отоплявате само това помещение, за Вас подходящият избор е газов конвектор с мощност 4.2 kW. За да си осигурите едновременно отопление и топла вода във Вашия дом можете да използвате някоя от следните възможности:

  • Комбиниран (двуконтурен) котел, който се свързва към водно-отоплителната инсталация във Вашето жилище. Той осигурява постоянен поток от топла вода за отопление към радиаторите и подгрява топлата вода на проточен принцип.
  • Отоплителен (едноконтурен) котел в комбинация с обемен или проточен бойлер. Този вариант осигурява по-голям комфорт при ползването на топла вода, особено при по-големи жилища и при наличие на повече от една баня в домакинството.

Отоплението с климатици на ток ще Ви излезе значително по-скъпо.

Наистина, коефициентът на трансформация COP – съкращение, което идва от английския термин Coefficient Of Performance и означава съотношението между вложената и получената от уреда енергия – при битовите климатици от висок клас е 3,2-3,6 и изглежда по-изгодно от съотношението между цените на тока и природния газ за стопански потребители.

Но вследствие разликите в типа отопление, за постигането на същия комфорт, индивидуалният електрически климатик (особено когато изначално е предназначен за ползване като уред за охлаждане, а не за отопляване) изразходва до два пъти повече енергия спрямо излъчващия уред със същата мощност. Иначе казано, половината от ефекта на високия COP се прахосва от принципната неефективност на този начин за отопляване и това е основната причина хората да разбират едва от сметките си за ток, че след монтирането на климатика намаляването на консумацията им е много далеч от очакваното и колко е бил прав съседът, избрал „подово".

В резултат, разходите за отопление при използването на климатик на ток не са с 20% по-ниски отколкото при използването на газов котел или излъчвател, а с 40% по-високи.

Пелетите – може би, но не и полезната енергия, получавана от тях. Номиналното енергийно съдържание (калоричността) на пелетите клас А е 4 200Kcal/кг, а на природния газ е 8 000Kcal/м3..

Освен това, коефициентите на полезно действие на горивните уредби, използващи природен газ, са значително по-високи от тези при течните и твърдите горива. Енергийната ефективност (КПД) на съвременния газов котел е над 95%, ако се използва „обикновен" котел, и 107-109% при кондензните (не е грешка. КПД се измерва по т.н. долна топлина на изгаряне, в която не се включва енергията, изхвърляна в атмосферата с димните газове; кондензният газов котел е така конструиран, че оползотворява и тази енергия, а тя е 11% от общата енергия на природния газ). КПД на котела, изгарящ пелети, е 65% номинално и много рядко над 55%, реално (номиналният КПД на нафтовия котел е 88% и около 81% на практика; тези съотношения винаги следва да се вземат предвид при сравняването на различните енергоносители). В резултат, топлоенергията от пелети е по-скъпа от получената от природен газ, при значителни неудобства, свързани с транспорта и съхраняването на дървесината и отделяне във въздуха на прах и вредни вещества.

Природният газ е единственият надежден и масово използван енергоносител, чрез който е възможно един първичен енергиен източник да бъде доставен до крайния потребител и да се използва директно или преобразува в друг вид енергия на мястото на потребление.

За разлика от производството на електроенергия, което се извършва предимно в централи, при него се постига много висока обща ефективност на енергийния цикъл (загубите на първична енергия при преобразуването, преноса и използването на природен газ са по-малко от 5% срещу 68% при електроенергията).

Освен това, структурата на електропроизводство у нас е такава, че сравнително по-евтините енергии, влагани в централите ни, са или с вече усвоен потенциал, какъвто е хидроенергийният, или с много ниско качество и с необходимост от значителни инвестиции в опазването на околната среда, както е при лигнитните въглища. Допълнително, към цената на тока се добавя и високата цена на електроенергията от ВЕИ.

Природният газ е по-евтин в целия свят от нефта, поради:

- значително по-ниските разходи в газодобива спрямо нефтодобива. За едно и също количество енергия са необходими до 10 пъти по-малко добиващи сондажи; добивът на нефт обикновено е механизиран, което изисква скъпи съоръжения и допълнителни разходи на труд и енергия, докато газът достига повърхността на земята от собственото си налягане; необходими са по-малко съоръжения за подготовка на газа за транспорт;

- газът се транспортира (пренася) до района на потребление по херметични тръбопроводи, а тръбопроводният транспорт е най-евтиният. Вследствие физико-химичните си свойства (ниска плътност - два пъти по-лек от въздуха, малък вискозитет и ниски загуби на налягане), преносът на газ е значително по-евтин и от тръбопроводния пренос на нефт;

- природният газ се използва практически такъв, какъвто е добит; отсъстват разходите за процесинг (преработване на нефта до нефтопродукти), които са 8-9% от производствената цена на течните горива;

- няма екологични такси, нещо повече – вследствие по-ниските емисии (с 28-30%) на парникови газове, акцизите при газа са (и ще бъдат) многократно по-ниски от тези при дизела, бензина и пропан-бутана. Рестрикциите при мазута вече станаха такива, че това гориво практически не се използва;

 

Изброените фактори, както и политиката на ЕС в областта на енергетиката и екологията, гарантират дългосрочното запазване на по-ниските вносни цени на газа спрямо тези на течните въглеводороди. Вътрешните цени („надценки") върху вносната цена на природния газ – за пренос по газопреносната (високо налягане, ГПМ) и газоразпределителните (ниско налягане, ГРМ) мрежи, съхранение, присъединяване към (достъп до) ГПМ и ГРМ и снабдяване са държавно регулирани. Държавно ограничени са и основните икономически показатели на газовите фирми – разходи за дейността и възвръщаемост, за разлика от тези на нефтените.

Да, след подмяна на дюзите на горелката и допълнителна настройка. Тази услуга се извършва от сервизните специалисти на газоразпределителните предприятия.

Модерните газови уреди имат системи за автодиагностика,  йонизационен контрол на пламъка, защита срещу замръзване, аномалии в комина, липса на вода в отоплителната система, както и прегряване, системи срещу натрупване на котлен камък, устройства срещу блокиране на помпата, модулация на горелката и редица други електронни защити, които гарантират тяхната безопасна работа.

За надежността и безопасността на газовата инсталация се монтират газ  сигнализатор и електромагнетвентил.

Необходим е отделен термостатен вентил за всеки радиатор.

Също така може да се използва дистанционен седмичен програматор, чрез който да определяме температурата в избрано от нас помещение, както и режима на работа на газовия котел.

Седмичните програматори позволяват ефективно да управляваме газовите уреди и разходите за отопление. Чрез тях може да се задават час на включване и на изключване на газовия котел, както и да се определя температурния режим на работа.

Мощност:

Правилното изчисляване на необходимата мощност включва изчисляване на топлинните загуби на жилището. От значение са: изложението на жилището, наличието на изолация, вида на дограмата и др. 

За жилища с отопляема площ от 60 до 120 м2 са подходящи котли с мощност до 24 кВт. Съвременните котли позволяват да бъде регулирана отоплителната им мощност в диапазон от 8 до 24 кВт, в зависимост от нуждите на домакинството.

Коефициент на ефективност:

Съвременните конвенционални котли имат коефициент на ефективност между 90  и 93%. Кондензните уреди постигат коефициент на ефективност до 110%.

Поддържана температура:

Намаляване на настроената температура с 1 градус спестява около 6% енергия. Използването на терморегулатори, поддържащи желаната температура в помещението, спестява енергия и пари.

Видът газов котел:

Конвенционален:Благодарение на своето електронно управление и ефективен топлообменник традиционните уреди постигат висока ефективност и работят с минимални топлинни загуби.

Кондензен:Основно предимство на тези котли спрямо конвенционалните е усвояването на топлината на водните пари отделени при изгарянето на природния газ. Това се постига чрез допълнителен топлообменник. Важно е да се каже, че това са нискотемпературни котли, работещи на кондензен принцип при подаваща температура към отоплителната инсталация максимум 50-55оС.