Мисия и визия

Мисия

Групата на Овергаз се състои от водещи компании на българския пазар, специализирани в разработване, изграждане и предоставяне на инфраструктурни услуги в областта на газификацията. Компаниите удовлетворяват потребностите на своите клиенти, като предоставят цялостни решения с високо качество на конкурентни цени.

Формирането на положителен бизнес климат в България, винаги е бил основен приоритет на Овергаз. Като потвърждение, компанията участва активно в законодателни инициативи в енергийния отрасъл, съблюдава добрите търговски практики при взаимоотношенията с партньорите и приема конкуренцията като двигател за развитието на пазара.

Основните корпоративни цели, които си поставя Овергаз, са:

 • да защитава интересите на акционерите;
 • да отстоява позицията си на лидер в областта на газификацията;
 • да повишава устойчивостта на бизнеса;
 • да осигурява условия за развитие на бизнеса;
 • да поддържа добрата корпоративна репутация;
 • да осигурява ефективна работа на компанията.

Основен приоритет в програмата на българското правителство е енергийният отрасъл с процесите си на преструктуриране, приватизация и реформи, които бяха забавени през последните години. Стратегическа цел е ускореното преобразуване на енергийния пазар - от силно монополизиран в конкурентен.

Газовият сектор играе ключова роля в икономиката на страната. Безспорен факт е, че  по-голямата част от природния газ се използва в енергопроизводството и индустрията, но България има голям потенциал за битова газификация и синьото гориво става все по-популярно сред българските домакинства.

Затова и мисията на Овергаз е да подпомага интензивното развитие на битовата газификация. Ние сме убедени, че така ще се повиши сигурността на енергоснабдяването на страната и ще се намали отрицателното въздействие на вредните емисии върху околната среда и здравето на хората вследствие високата ефективност на газовите технологии.

Още един факт, който подпомага нашата позиция, е, че енергийната стратегия на България до 2020 година разглежда газификацията като насока за подобряване на енергийната сигурност на страната. Само заместването на електрическата енергия с природен газ за отопление и за домакински нужди в бита допринася за трикратно спестяване на първична енергия, тъй като намалява нуждата от първични ресурси.

Домовете, които вече избраха да ползват синьото гориво, ежемесечно пестят от сметките си за енергия и същевременно се ползват от комфорта и всички допълнителни удобства, които предлага този модерен енергоизточник. Индустрията и обществения сектор, които замениха съответно мазута и нафтата, също икономисват значителни суми, които успяват да вложат в нови мощности и квалифицирана работна ръка.

Визия

Визията на компанията се определя от преплитането на няколко съществени фактора: голям управленски опит на мениджърския екип, наличие на ясна посока за развитие, прилагане на европейските стандарти в енергийната индустрия и всеобхватна система за управление на човешките ресурси, която включва съвременни технологии за кадрови одит и непрекъсната мотивация и стимулиране на персонала.

Овергаз осъзнава мястото си на корпоративен гражданин в българското общество и в своята ежедневна дейност осъществява активна социална политика, насочена към образованието, културата, екологията и спорта.

Интересите на нашия тренд напълно съвпадат с интересите на страната ни. Нашата общност не само e привързана към един нов продукт, има нова бизнес стратегия и изпраща нови послания, но е и инкубатор за успешни хора с добро самочувствие. Ние отглеждаме с обич колективен морал, който повелява: „Бъди максимално полезен за обществото".

Всички наши дейности произхождат от убеждението ни, че ако имаме желание, воля и полагаме нужните усилия, няма невъзможни неща. 

История

Основана през 1991 г., Овергаз е най-голямата частна газова компания в страната. Нейната основна цел е да предостави енергийна алтернатива и направи природния газ достъпен за българските граждани. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители.

Овергаз осъществява:

 • Анализ, оценка и разработване на инвестиционни газови проекти, осигуряване на тяхното финансиране и управление на инвестиционния процес;
 • Проектиране и изграждане на газопроводи, газоразпределителни мрежи и инсталации до ключ;
 • Изграждане на топлоенергийни системи на природен газ;
 • Разработване на проекти за модернизация, реконструкция и изграждане на енергийни обекти;
 • Маркетингови и технико-икономически проучвания, анализи, оценки и прогнози на енергийния и газов пазар;
 • Усвояване и внедряване на авангардни технологии, нови производства и услуги в газовата индустрия;
 • Управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения;
 • Доставка, разпределение и продажба на природен газ.

"Овергаз Мрежи" АД притежава 10 лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ в 51 общини. Дължината на газоразпределителна мрежа е над 2200 километра. Инвестициите са само "на зелено" и до момента надхвърлят 320 милиона лева.

Компанията е ориентирана към потребителите, съблюдава принципите на добрите търговски практики и приема пазарните правила, като стимул за развитие. Анализите на агенции за кредитен рейтинг потвърждават отличните пазарни позиции на дружеството и непрекъснатото нарастване на потребителите му.