Мениджъри

Сашо Дончев

Изпълнителен директор на "Овергаз Инк." АД и на "Овергаз Холдинг" АД, Заместник-председател на Съвета на директорите на "Овергаз Инк." АД, Председател на Съвета на директорите на "Овергаз Холдинг" АД

Завършил е Руския държавен университет за нефт и газ "И. М. Губкин", специалност "Строителство на газонефтопроводи, газохранилища и нефтобази", с отличие, и Университета за национално и световно стопанство, София, специалност "Външноикономически отношения".

От 1978 до 1991 г. работи в компания "Газстроймонтаж".  Заема длъжностите технически ръководител, проектант, специалист в отдел "Външна търговия", началник на обект "Транзитен газопровод Русия–Турция". По-късно става директор на  Строително-монтажното управление на строежа на магистралния газопровод "Тула-Шостка-Киев".

През юни 1991 г. заедно с няколко свои колеги учредява "Овергаз" ООД. През 1992 г. създава „Овергаз Инк."АД. Още при учредяването на дружеството е избран за заместник- председател  на Управителния съвет и изпълнителен директор на компанията.

Под негово ръководство е разработен и се осъществява Проектът за газификация на българските градове.

До днес ръководената от него компания "Овергаз Инк." АД е вложила над 150 млн. евро в изграждането на над 2200 км газоразпределителна мрежа, благодарение на което  300 000 български домакинства са получили достъп до природния газ.

Автор е на повече от 30 научно-приложни труда и инженерни разработки, публикувани в България, Русия, САЩ, Германия, Австрия, Сирия и Либия.

Той участва в ръководствата на много стопански и неправителствени организации.

Сашо Дончев е председател на Българската асоциация Природен газ. През февруари 2011 г. е избран за председател на Българска стопанска камара, а през 2014-та е преизбран за втори мандат. Съучредител и председател два мандата на Националния съвет на сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН". Г-н Дончев е сред учредителите на Института за енергиен мениджмънт (ЕМИ) през юни 2010 г.

Избран е за почетен председател на Българо-руската търговско-промишлена палата. Представлява българския газов сектор в Съвета на Международен газов съюз. Член е на Академията на технологическите науки на Руската федерация, на Президиума на Европейския делови конгрес.

Удостоен е със званието "Почетен член" и със Златния знак на Световното движение "Екофорум за устойчиво развитие", награден е с ордена "Преподобни Сергий Радонежски" III-та степен на Руската православна църква.

Носител е на авторитетната награда "Атанас Буров" в категорията „Индустриално управление" за 2004 г.

Със заповед на министъра на образованието и науката на Република България Сашо Дончев е избран за представител на Министерството в настоятелството на Техническия университет в София.

Владее руски, английски и полски език.

 


Светослав Иванов                                  

Изпълнителен директор на "Овергаз Мрежи" АД 

Г-н Светослав Иванов е в Овергаз почти от старта на компанията. Той започва от комуникационния отдел и скоро оглавява дирекция "Маркетинг и продажби". През 1998 става член на Управителния съвет на „Овергаз Инк.". Бил е изпълнителен директор на 5 газоразпределителни компании в страната. От 2003-та е заместник изпълнителен директор на „Овергаз Инк.", като отговаря за корпоративното й развитие и маркетинговите стратегии, а от 2014 заема тази позиция в „Овергаз Мрежи".

Автор е на много анализи и статии за пазара на природен газ в България. Участва като експерт в разработката на проект на национална програма за ускорена газификация. От 2018 година е председател на Българска асоциация "Природен газ" (БАПГ). 

Светослав Иванов е магистър по „Автоматизация на електрозадвижванията" и „Индустриален мениджмънт" в Техническия Университет, София. Има и специализация в енергийния бранш в Германия. Бивш член e на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт (EMI).

Владее немски, английски и руски език.

 


Професор Георги Николов

Заместник изпълнителен директор на "Овергаз Инк." АД

Образование
Висше техническо - Pуски държавен университет по нефт и газ "И.М. Губкин", специалност "Проектиране и експлоатация на газонефтопроводи, нефтобази и газохранилища", 1971 година.

Научна кариера
Защитава дисертация в гр. Москва, на тема "Изследване движението на газа в сложни газопроводни системи" и придобива научна степен "Доктор"; 1976 година, доцент, старши научен сътрудник;

Автор на:
- Учебник "Транспорт и съхраняване на нефта и газа";
- Учебни ръководства "Газови мрежи и хранилища" и "Транспорт и съхраняване на втечнени газове";
- Над 70 публикации;
- 5 авторски свидетелства.

От 1977 до 1989г. работи като старши научен сътрудник и ръководител направление "Транспорт на нефта и газа" в БРВ "Нефт и газ" към Комитета по геология.

От март 1983 до януари 1985 работи в "Газстроймонтаж" АД като експерт- консултант по проекта за използване на природния газ в Сирия.

От 1990 година е доцент в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" в София, където преподава дисциплините "Промишлена и битова газификация", "Транспорт и съхраняване на нефт и газ", "Хидравлика " и други.

От 1995 г. е член на Специализирания научен съвет по минни науки на Висшата атестационна комисия към Министерски съвет.

В периода 1992-1995г. е председател на Съвета на директорите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД, Плевен.

От 1994 е председател на Технически комитет-60 "Газоснабдяване и газопотребление" в Държавната агенция по стандартизация.

От 1993 г. работи за Овергаз като консултант, началник-отдел, директор по управление на качеството, а от 1998г. - Главен секретар.

Ръководител и отговорен изпълнител е на проекти по програма PHARE, свързани с газоснабдяването, регулирането, ценообразуването на природния газ и други.

Чужди езици
Владее руски и английски език.

 


Емилия Георгиева

Заместник изпълнителен директор, "Вътрешно-фирмен одит", "Овергаз Мрежи" АД

Образование
Висше техническо - Технически университет, "Промишлена топлотехника";
Допълнителна квалификация - Технически университет, "Приложна математика"

Професионална кариера

НИПКИ "ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА" АД, юли 1980 - март 1986:
- Научен сътрудник.

ИНСТИТУТ ПО РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, март 1986 - ноември 1995:
- Научен сътрудник 1-ва степен.

Кариера в Овергаз

"Овергаз Инк." АД, декември 1995 - до момента:
- Специалист-икономическа ефективност
- Главен специалист-икономическа ефективност
- Директор на дирекция "Планиране и икономическа ефективност"
- Заместник изпълнителен директор, направление "Финансово- икономическо"
- Заместник изпълнителен директор, "Корпоративно управление"

Чужди езици:
Владее руски и английски език.

 


Валерия Видинлиева

Заместник изпълнителен директор, "Човешки капитал", "Oвергаз Мрежи" АД

Цялата 24-годишна кариера на г-жа Валерия Видинлиева, преди да заеме длъжността мениджър „Обслужване на човешките ресурси" в "Овергаз Инк." АД, е в „Стомана индъстри" АД. Започва като специалист „Системи по заплащане", по-късно става началник отдел „Заплащане и организация на труда" и през 2004 година оглавява дирекция „Човешки ресурси" в металургичния комбинат.

Г-жа Видинлиева е магистър по „Организация на производството и управление в промишлеността" от Университета за национално и световно стопанство, София, и магистър по "Управление на човешките ресурси" от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Специализирала е приложение на социални програми и развитие на човешките ресурси в Италия и Хърватска.

Владее руски и английски език.

 


Анна Прешелкова

Заместник изпълнителен директор, "Корпоративни финанси", "Овергаз Мрежи" АД

Тя е на 33 години и вече има 10-годишен професионален опит в областта.

Г-жа Прешелкова работи в най-голямата частна газоразпределителна компания от 7 години. Кариерата си във фирмата започва през 2007-ма като специалист в разработването на нови проекти към дирекция „Стратегически маркетинг и планиране". Година по-късно вече е старши експерт „Проектно финансиране".

Преди да поеме управлението на финансите в Овергаз, Анна затвърждава лидерските си умения и безупречна екипна работа, като в продължение на четири години ръководи за компанията разработването и реализацията на нови проекти, включително и тези с европейско финансиране, оценява тяхната икономическа ефективност и възможностите за нови бизнес партньорства на фирмата.

Анна Прешелкова има магистърска степен по финанси от „Университета за национално и световно стопанство" в София. През годините тя е специализирала и притежава сертификати за управление на проекти в областта на енергетиката и околната среда, финансовото счетоводство, финансовото моделиране, мениджмънт и други.

Владее английски, немски и руски език.

 


Сергей Андреев

Прокурист на "Овергаз Холдинг" АД, изпълняващ длъжността заместник изпълнителен директор, "Информационно-управленски системи", "Овергаз Инк."

Отговаря за стратегическото и оперативно управление на фирмата, внедряването на иновитивни ИТ решения и подобряването ефективността на вече съществуващите платформи.

Андреев има над 10-годишен опит в сферата на информационните технологии и познава добре работата в Овергаз и особеностите на енергийния сектор. Започва професионалното си развитие в компанията през 2004 година и впоследствие управлява редица ИТ проекти, вкл. разработка и внедрява на специализирани за дружествата софтуери, системи за управление на бизнеса и качеството. Андреев участва в разработката и на корпоративната интегрирана информационна система (КИИС), системите SAP, GIS и ERP в Овергаз.

През 2010 година поема управлението на аналитичните екипи и ИТ проектите в Методия АД, а три години по-късно става вицепрезидент и член на борда на директорите в технологичната компания. Управлява екипи по внедряването на ERP системата и в други български и чуждестранни компании. Консултант е по проекти в Оперативна програма „Европейски политики и сътрудничество" към Община Пловдив. Под негово ръководство е реализиран и проектът за Електронна община на Пловдив.

Сергей Андреев е сертифициран експерт по Business Intelligence в Рединг, Великобритания, и по Openbravo ERP v.3.0. Притежава магистърска степен по компютърни технологии и приложно програмиране от Техническия университет, София, както и магистърска степен по технология на нефта и газа от Химикотехнологичния и металургичен университет в столицата. Преподава икономика и управление на газови компании в Минно-геоложкия университет в София.

 


Кирил Марковски

Заместник изпълнителен директор, "Производство", "Овергаз Мрежи" АД

Кирил Марковски е новият заместник изпълнителен директор "Производство" в "Овергаз Мрежи". От началото на август 2015 г. той ръководи процесите по изграждане на газоразпределителната мрежа, по поддръжка, диагностика и сервиз на инфраструктурата на компанията. В отговорностите му влизат също и контролът на дейностите по измерване и отчитане на природния газ.

Г-н Марковски има 15-годишен опит в сферата на енергетиката. Той е управлявал над 800 човека в качеството си на началник на Главно управление „Техническа експлоатация" в „Булгартрансгаз", където е отговарял за организацията и контрола на експлоатация, поддръжка, модернизация и развитие на цялото налично газопреносно оборудване. Преди това е ръководил отдел „Компресорни станции" в държавната компания.

Работил е също по техническата част на проектите „Южен поток" и „Набуко", както и по проекта за изграждане на газопровод между България и Гърция.

Завършил е магистратура по „Машиностроене и уредостроене" в Технически университет – София, както и „Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство.

Владее английски и руски език.

 


Радослав Цветков

Заместник изпълнителен директор "Продажби", "Овергаз Мрежи"

 

От септември 2015-та година г-н Цветков отговаря за обслужването на битовите и индустриалните клиенти на компанията в цялата страна, както и за измерването и отчитането на потребения от тях природен газ.

Г-н Цветков има 13-годишен опит в сферата на енергетиката. Професионалния си път започва от „ЧЕЗ Разпределение България", където работи в продължение на шест години, като последно отговаря за нетехническите загуби.

Към екипа на „Овергаз Мрежи" младият 33-годишен мениджър се присъединява след тригодишна работа в „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи", където е развивал проекти в сферата на електроенергетиката, ръководел е дирекция „Енергиен контрол", а през последната година и половина е управлявал компанията като член на Управителния й съвет.

Завършил е магистратура по „Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници" от Техническия университет в София и по „Бизнес администрация" от УНСС. Преминал е обучения по ръководене на екипи и управление на организацията. Владее английски език.

 


Стефан Тренев

Заместник изпълнителен директор „Доставки", "Овергаз Мрежи"


От ноември 2015 година г-н Тренев заема позицията заместник изпълнителен директор, отговарящ за доставките в „Овергаз Мрежи". Има над 15 години опит в сферата на продажбите и управлението на материални запаси. Участвал е във внедряването на ERP системи и създаването на търговски мрежи.

Кариерата си в Овергаз започва през 2010 година като мениджър „Материални запаси". Преди да се присъедини към екипа на газоразпределителното дружество е ръководил продажбите в една от водещите на българския пазар компании за производството на PVC и алуминиеви профили – „Вайс профил". През 2004 година заема първата си ръководна позиция като търговски директор в "БЛИК 9".

Завършил е Университета за национално и световно стопанство със специалност „Икономика на индустрията" и има преминати сертифицирани обучения за вътрешен одит по стандарт ISO 9001:2001.

Владее английски и руски език.