Проекти "Съвместно изпълнение"

С подписването на Протокола от Киото, България пое ангажимента да намали антропогенните си емисии от парникови газове с 8% спрямо нивото им през 1988 година. Изпълнението на този ангажимент се постига и чрез прилагането на гъвкави механизми съгласно чл. 6 от Протокола от Киото.

През 2000/2001 година "Овергаз Инк."АД започва проучване на възможностите за участие в първите търгове за продажба на единици редуцирани емисии с проектите "Намаляване на парниковите газове чрез газификация" заедно с новосъздаденото тогава звено "Съвместно изпълнение" в България. В периода 2002-2005 година дружеството участва в търговете на Холандската правителствена агенция СентерНовем и спечели три поредни търга за доставка на редуцирани емисии (ERUPT) съответно:

  • ERUPT 3 - с проекта "Намаляване на парниковите газове чрез газификация на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец";
  • ERUPT 4 - с проекта "Намаляване на парниковите газове чрез газификация на Столична община";
  • ЕRUPT 5 - с проекта "Намаляване на парниковите газове чрез газификация в община Варна".

Партньори на "Овергаз Инк." АД в проектите "Съвместно изпълнение" са:

  • "Газтек БГ" АД;
  • "Овергаз Инженеринг" АД;
  • Местни газоразпределителни компании;
  • Общини;
  • Крайни потребители.

В периода 2008-2012 година, в резултат на трите проекта за газификация и замяната с природен газ на над 95 000 тона мазут и над 38 500 тона газьол, използвани в промишления и обществено- административния сектор, над 153 000 тона твърди горива и над 296 GWh електроенергия в битовия сектор, бяха намалени вредните емисии парникови газове с 1 575 500 t CO2eqv.