Разделно събиране на отпадъци

Разделното събиране на отпадъци е още една част от екологичната политика на Овергаз. По този начин работещите в компанията целим:

  • да намалим количеството генерирани отпадъци;
  • да ги събираме разделно и да ги предаваме за рециклиране;
  • да информираме всички около нас за дейностите, които извършваме и да възпитаме у тях отговорност и съпричастност към опазването на природата.

 

Събраните и предадени за рециклиране хартиени отпадъци включват употребена копирна хартия, картон, вестници, списания, кореспонденция, хартиени и картонени опаковки и други.

Проектът включва и дейности по периодично информиране на служители за напредъка и резултатите, както и разпространение на информация за значението на рециклирането на хартията. Служителите на Овергаз са запознати и с правилата за екологосъобразно поведение на работното си място. Спазването на тези правила  помага да се намалят разходите за хартия и тонери, за пощенски разходи и за електричество при работа на офис техниката.

Голямото количество предадена за рециклиране хартия годишно показва, че служителите в компанията подкрепят и се отнасят с необходимата отговорност към целите на проекта, като полагат усилия да отделят хартиените от другите видове отпадъци, както и да ги изхвърлят на определените за това места.

 

За разделното събиране на пластмасови, стъклени и метални отпадъци в централния офис на компанията са поставени контейнери с жълт (за пластмасовите и металните) и със зелен етикет (за стъклените). Те дават възможност на всеки работещ в Овергаз да покаже своята съпричастност и да помогне за успешното въвеждане на цялостната схема за разделно събиране на отпадъците в сградата.

Събраните в сградата хартиени, пластмасови, стъклени и метални отпадъци се предават за рециклиране на лицензирана организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Значение на разделното събиране на отпадъци