Екологичен ефект от дейността на „Овергаз Инк." АД и дъщерните й газоразпределителни дружества през 2014 година

Опазването на околната среда е ангажиментна представителите на бизнеса и обществото. Корпоративната политика на Овергаз е изградена в съответствие с принципите на социално отговорния бизнес. Един от нейните приоритети е провеждането на активна екологична политика за подобряване, възстановяване и опазване на околната среда.

 

Изграждането на ефективна газопреносна и газоснабдителна инфраструктура е предпоставка за постигане на целите за намаляване на емисиите на вредни вещества, опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност. Използването на природен газ позволява  на потребителите да допринесат както за подобряване на състоянието на околната среда, така и за постигане на положителен икономически ефект и подобряване на условията на труд и живот.

 

Сред основните екологични приоритети при осъществяване на всяка една дейност е опазването на чистотата на атмосферния въздух, тъй като той има пряко и косвено въздействие върху всички компоненти на околната среда. Газификацията е една от най-ефективните мерки за постигане на значително, устойчиво и дългосрочно намаляване на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферния въздух и подобряване на качеството му.

 

За трайно решаване на проблемите с качеството на атмосферния въздух и достигане на нормативно регламентираните концентрации на вредни вещества във въздуха Общински администрации, за чиито територии дъщерните дружества на „Овергаз Инк.” АД имат лицензии за „Разпределение на природен газ” и „Снабдяване с природен газ от краен снабдител”са разработили и прилагат редица мерки, свързани с газификацията, сред които:

  • Стимулиране на газификацията и използванена екологични енергийни източници от всички сектори на икономиката;
  • Повишаване на енергийната ефективност на съществуващите горивни системи и инсталиране на нови високоефективни съоръжения;
  • Популяризиране на природния газ и други ниско емисионни горива, чрез организиране на информационни кампании сред населението по отношение на замърсяването на въздуха с вредни емисии, влиянието им върху здравето на хората и връзката между замърсяването и използваните горива.

 

Посредством газификацията, осъществена от дъщерните дружества на „Овергаз Инк.” АД през 2014 г.,с природен газ са заменени над 118 000 тона мазут, 64 000 тона газьол, над 100 000 тона въглища и брикети, 56 000 тона дърва, над 3 700 тона пропан-бутан и повече от 200 GWh електроенергия. В резултат на замяната на използваните високо емисионни горива и електроенергия с природен газ през 2014 г. емисиите на вредни вещества (серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични съединения, въглероден оксид, прах и др.) са намалели с близо 21 000 тона. Изменението на емисиите на вредни вещества по видове е представено на Фигура 1.

Газификацията на териториите на общините София, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Варна и Монтана формира 64% от общото намаление на емисиите на вредни вещества и парникови газове, отделяни в атмосферния въздух, в резултат на дейността, осъществявана от Овергаз през 2014 г. Реализираното намаление на емисиите на парникови газове и вредни вещества по общини е представено на Фигура 2.

  

Равен дял в намалението на емисиите на парникови газове и вредни вещества имат промишленият и битовият сектори. Над 44 % от общото намаление на емисиите на парникови газове и вредни вещества се дължи на промишления сектор, благодарение на газификацията на голяма част от промишлените обекти на лицензионната територията на дружествата. В резултат на използването на природен газ в битовия сектор е постигнато намаление на над 115 000 тона емисии на вредни вещества и парникови газове. В обществено-административния сектор намалението на емисиите е с над 75 000 тона.

 

Наднормените концентрации на фини прахови частици са една от основните причини за влошеното качество на атмосферния въздух. Благодарение на осъществената от дъщерните дружества на „Овергаз Инк.” АД газификация през 2014 г. е избегнато емитирането на близо 1 100 тона прахови частици. Най-голям дял в постигнатото намаление на емисиите на прахови частици има битовият сектор, поради замяната на голямо количество въглища и дърва, използвани от домакинствата за отопление през зимния период. Делът на намалените емисии на прахови частици по сектори е представен на Фигура 3.

                                                                                            

С осъществяване на дейността си Овергаз допринася за решаване и на проблемите на климатичните промени. Газификацията е един от ефективните инструменти за постигане на устойчиво намаляване на емисии на парникови газове в атмосферния въздух. Благодарение на замяната на използваните течни, твърди горива и електроенергия с природен газ, осъществена от дружествата на Овергаз през 2014 г. отделените емисии на въглероден диоксид (най-разпространения парников газ) са намалели с 395 000 тона.

 

Газификацията има дългосрочно положително влияние върху състоянието на околната среда и най-вече върху качеството на атмосферния въздух. Подобреното качество на атмосферния въздух в резултата на доставката на природен газ до 51 общини на територията на страната, има дългосрочно положително въздействие върху здравето на населението, изразено в намаляване на респираторните и други заболявания, причинени от замърсяването на въздуха.

 

Екологично отговорната политика на Овергаз се осъществява и с активното участие на служителите на компанията. Те дават своя личен принос за по-чиста околната среда, като прилагат малки офис практики (ефективно използване на офис консумативи, разделно събиране на отпадъци, използване на рециклирана хартия, където е възможно, употреба на енергоспестяващо оборудване) и участват в мероприятия, имащи отношение към опазването на заобикалящата ни среда (залесителни акции по проекта на „Овергаз Инк.” АД „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца”, традиционния и престижен Международен екологичен конгрес, провеждан от „Овергаз Инк." АД и партньори по случай Световния ден на околната среда, семинари, кръгли маси, национални и международни екологични инициативи и др.)

 

Чрез пакета „Овергаз+”, водена от стремежа за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, компанията предоставя на битовите си клиенти възможността да допринесат за опазването на околната среда, като се откажат от получаването на хартиена фактура и я заменят с електронна. До края на 2014 г. от тази възможност са се възползвали близо 9 000 клиенти, които по този начин само за 2014 г. са спестили използването на над 1 000 kgхартия.