Присъединяване
За да ползвате природен газ за нуждите на Вашия бизнес, е необходимо:
  • Да изградите газова инсталация и да монтирате газови уреди във Вашия офис, склад или производствени помещения
  • Да свържете Вашата индивидуална газова инсталация с изградената в близост до сградата на Вашия бизнес мрежа на газоразпределителното предприятие.

За да присъедините Вашата газова инсталация, газоразпределителното дружество изгражда допълнително отклонение от своята мрежа и Ви предоставя индивидуален разходомер, който да отчита Вашето потребление.

В зависимост от Вашите нужди от природен газ се определя капацитетът, с който ще бъде изградено отклонението, както и разходомерът, който ще бъде монтиран, за отчитане на Вашето потребление.

При подаване на заявление за присъединяване е изключително важно да определите максималното потребление на газ, което ще генерира Вашия бизнес. Консултантите в нашите клиентски центрове ще Ви помогнат да определите точно количествата природен газ, които съответстват на Вашите нужди.

В случай, че в близост до сградата на Вашия бизнес няма изградена газоразпределителна мрежа, нашите консултанти ще Ви запознаят с възможностите за изграждане на индивидуална разпределителна мрежа за нуждите на Вашето предприятие.

Образец на заявление и договор за присъединяване, както и цени по градове за различните групи стопански потребители можете да видите тук:
 

Изберете населено място