Общи въпроси

За да ползвате природен газ у дома, трябва да изпълните следните стъпки:

  • Да подадете Заявление и да подпишете Договор за присъдиняване с газоразпределителното предприятие във вашия град.
  • Експерт от клиентския център ще изготви предварителна техническа и ценова оферта, която може да включва и "Договор до ключ", който включва проектиране и изграждане на газова инсталация, доставка и монтаж на газови уреди;
  • След това се подписва Договор за технически надзор и се издава разрешене за строеж от общинската администрация;
  • Когато инсталацията Ви вече е готова, ще получите Разрешение за въвеждане в експлоатация;
  • Сервизните специалисти настройват уредите Ви, за да бъдат максимално ефективни.

Газовата инсталация е готова за ползване.

Необходимо е да представите: документ за самоличност и копие от документ за собственост на имота (нотариален акт или договор за покупко-продажба).

Природният газ е смес от въглеводородите - метан, пропан и етан. В почти всички видове природен газ се съдържат азот и въглероден диоксид. Природният газ се втечнява при -161°С и е по-лек от въздуха – в природата природния газ се среща дори и в твърдо състояние при много високо налягане. Основните продукти при изгарянето му са въглероден диоксид и водни пари.

Пропан-бутанът е петролен продукт, който се получава от преработката на нефт. Пропан-бутанът е газът, който се съдържа в запалките и се съхранява в бутилки при високо налягане, използвани за някои видове газови печки и като гориво за автомобили, за разлика от природния газ, който за битови нужди се разпространява по газопроводни тръби с изключително ниско налягане. Пропан-бутанът е по-тежък е от въздуха и пада ниско при евентуално изтичане. В това отношение природният газ е напълно безопасен за употреба в домашни условия, тъй като е по-лек от въздуха.

Природният газ е изключително важен източник на енергия, който способства за намаляване на замърсяването и поддържане на чиста и здравословна околна среда. Той е образуван от анаеробно разлагане на органичен материал и когато гори, не отделя прах или сажди. Той отделя преди всичко водни пари и въглероден диоксид, в количества значително по-малки от тези, отделяни при ползване на други енергоизточници.

Неравномерното разпределение на газовите находища, налага транспортирането на природния газ на големи разстояния посредством тръбопроводна инфраструктура или чрез пренасянето му във втечнено състояние. Използването на природен газ в България бележи своето начало от средата на 70–те години на миналия век с изграждането на националната газопреносна мрежа и строителството на газопровод за доставката му от газодобивните райони на Русия. Към днешна дата основни месторождения за добив на природен газ в Русия са Ямбург, Медвежие, Заполярное-Уренгой и Южно-Руское. Разстоянието от руските газови месторождения в Уралския регион до нашите домове е повече от 3500 км.  За да достигне природния газ до нашите домове се осъществяват процеси по неговия добив, първична обработка, пренос по газопроводи на разстояние и газоразпределителни газопроводи.

 

Крайната цена на природния газ, която заплащат потребителите, е сума от три компонента, съответно:

  • Цена за доставка на природния газ, т.е. цената, по която доставчика продава природния газ на газоразпределителните дружества. Тази цена се получава като към цената на газа като ресурс се добави цената за транспорт на природния газ по преносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД.
  • Цена за пренос (разпределение) на природен газ по газоразпределителната мрежа на газоразпределителните дружества. Тази цена покрива разходите за транспорт на природния газ по изградената газоразпределителна мрежа от лицензираното дружество в съответния регион или град. В разходите по тази дейност се включва и отчитането на природния газ.
  • Цена за снабдяване с природен газ. Тази цена покрива разходите на лицензираното дружество за инкасиране и фактуриране на природния газ.

Природният газ е широко разпространен в Европейския Съюз. Над 112 милиона от населението на Европа ползва природен газ, като тенденциите за следващите двайсет години сочат за стабилен ръст в потреблението. Природният газ продължава да предоставя ефективна енергийна алтернатива на много индустриални предприятия и домакинства. През 2009 година общото потребено количество природен газ от държавите членки на ЕС е надхвърлило 500 милиарда кубични метра. Със своя екологичен ефект и ниска инвестиционна стойност спрямо възобновяемите енергоизточници, природния газ запазва позицията си на едно от приоритетните горива в Европа.

Не, природния газ е напълно безопасен енергоносител. Налягането в тръбите е 100 пъти по-малко, отколкото в газова запалка и 800 пъти по-ниско, отколкото в бутилка с пропан-бутан. За разлика от пропан-бутана природният газ е по-лек от въздуха и при изтичане бързо се разнася. Той се одорира (ароматизира) предварително и наличието му се установява лесно чрез обонянието. Практически, газът, достигащ до домовете, не може да избухне. Той не е отровен, защото при изгарянето му се отделят основно водни пари.

Овергаз закупува само висококачествени материали от фирми производители в Италия и Германия за изграждане на газови мрежи, външни и сградни инсталации. Овергаз проектира и изгражда газови инсталации, придържайки се към най-високите стандарти за качество, приети в Европейския Съюз.

При изтичане на природен газ, в случай, че сте инсталирали сигнализатор и електромагнетвинтил, подаването на газ към домa Ви ще бъде автоматично спряно. Ако не сте, първият индикатор за изтичане на газ ще бъде силно неприятна миризма. Най-важното в този случай е да не включвате или изключвате електрическо осветление и електроуреди, да отворите прозорците и да излезете от жилището. Телефонът, на който ще Ви окажем съдействие, е 0800 112 11.

Отопление

Топла вода

Водна инсталация срадиатори

Едноконтурен газов котел

Газов бойлер

Необходимо е да се изгради или да се използва съществуваща такава

Двуконтурен газов котел

Без нужда от допълнителен уред

Необходимо е да се изгради или да се използва съществуваща такава

Конвектори

Газов бойлер

Не е необходима


В сгради с етажна собственост (многофамилни жилищни сгради) може да се избере между:

Колективно захранване на сградата:

Отоплението и топлата вода се осигуряват от котел, разположен в общо помещение, от което се развива водна инсталация с радиатори за всеки апартамент. В този случай разходомерът за природен газ е общ за цялата сграда и се налага дялово разпределение на топлинната енергия, като база за разпределяне на консумираното количество природен газ за всеки имот. Ако ще се ползва газ за готвене, се изгражда и газова инсталация до готварска печка във всеки апартамент.

Индивидуално захранване на всеки имот:

При този избор са възможни два варианта:

- в стълбищната клетка се изгражда общ вертикален газопровод и от него чрез отклонения се монтират газозамерни табла за всеки потребител. От таблото се развива индивидуална вътрешна инсталация с котел или конвектори.

- на фасадата или във фоайето се нареждат газозамерните табла и от тях се изтеглят тръби до всеки апартамент.

Клиентите на Овергаз използват природния газ в своите домове предимно за отопление, топла вода и готвене. В допълнение към отопление на домовете, природен газ може да се използва и за охлаждане.

Готвенето на природен газ е изключително удобно, икономично, бързо и чисто. Котлоните на газовата печка нямат нужда от време за загряване – температурата се достига веднага. Пламъкът нагрява готварския съд равномерно и по този начин се запазва вкуса на продуктите. Готвенето на газ е до 25% по-бързо от готвенето на електрическа енергия, което води и до икономия на енергия.

Газовите уреди Ви позволяват да контролирате потребяваното количество газ. Дават Ви възможност да задавате автоматичен режим на работа, както и да ги управлявате дистанционно. Можете да настройвате температурата на топлата вода и отоплителната система, температурата в помещенията, както и времето на работа на газовите уреди. Газовите уреди се характеризират с висока енергийна ефективност и КПД достигащо 91%.

Да, по всяко време вие пряко контролирате разхода и плащате само толкова, колкото консумирате. Всеки клиент може сам да следи и отчита показанията на уредите за търговско измерване на изразходваното количество природен газ.

Външната температура
Промените във външната температура влияят на Вашата сметка за газ повече от всеки друг фактор. Когато външната температура се понижи, количеството на използвания за отопление природен газ, ще се увеличи. През студените зимни месеци, естествено, ще ви трябва повече природен газ, за да отоплявате дома си.

Температурата на водата
Студеното време също така влияе на температурата на водата, затова е нужен повече газ, за да се подгрява водата за Вашите домакински нужди. Разликата между температурата на водата през юли и януари е голяма и Вашият воден нагревател изразходва повече енергия, за да подържа температурата постоянна.

Конструкцията и изолацията на Вашия дом
Качеството на изолацията на дома и начина на живот допринасят за варирането на използваното количеството природен газ.