Структура

Учредена като „Овергаз“ ООД на 10 юни 1991 година, с цел създаването на компания за изпълнение на инженерингови проекти, свързани с газовата инфраструктура. Компанията започва да се разраства, като се учредяват:
  • специализирана компания за инженерингови услуги – „Овергаз Инженеринг“ АД
  • специализирана компания за проектиране – „Газтек БГ“ АД
  • специализирана компания за развиване на инвестиционни проекти – „Овергаз Инк.“ АД
По това време основното направление на бизнеса се съсредоточава върху развитието на градската газификация. Компанията, която изпълнява проекта за газификация на българските градове, е „Овергаз Мрежи“ АД. В холдинговата структура на Овергаз се включват над 40 компании, с различни сфери на дейност: „Овергаз Инженеринг“ АД, „Овергаз Техника“ АД, „Овергаз Мрежи“ АД, „Овергаз Сервиз“ АД, „Овергаз Капитал“ АД, „Овергаз Директ“ АД, „Топлофикация Разград“ ЕАД.

'Овергаз Мрежи' АД

Най-голямата частна газоразпределителна компания в България. Дружеството изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава природен газ на крайни потребители на територията на 51 общини в страната. Мрежата на Овергаз е с дължина над 2400 км и достига до домовете на близо 250 000 български домакинства. Потребители на Овергаз са над 60 хиляди семейства, над 3000 производствени компании, стотици училища, детски градини, болници и социални заведения.
 

'Газтек БГ' АД

Лидер в областта на газовите технологии и проектирането на газопроводи. Компанията предоставя на българския и международния пазар качествени, надеждни и безопасни инженерни решения, проекти и технологии в областта на природния газ и свързаната селищна инженерна инфраструктура. „Газтек БГ“ АД разработи и проектното проучване за „Южен поток“ в България. Компанията разполага с високопроизводително оборудване, използва най-съвременни технологии. В нея работят специалисти, участвали в проектирането и строителството на преносни и разпределителни газопроводи и продуктопроводи, както и съпътстващи газови и енергийни съоръжения в България, Русия, Сирия, Либия, Ирак, Украйна и др.
 

'Овергаз Сервиз' АД

Основана през 1997 година „Овергаз Сервиз“ АД поддържа, ремонтира и преустройва преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях,  както и метрологични проверки на средства за измерване.
 

'Овергаз Директ' АД

Създадена през 2016 година, компанията специализира в доставката на комплексна услуга за изграждане на сградни газови инсталации. Разполага с развита мрежа от доставчици на материали и газови уреди, подизпълнители за изграждане на газови инсталации,  организира мобилни търговски екипи, които консултират и представят пред потенциалните клиенти предимствата на природния газ.
 

'Овергаз Техника' АД

Осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност от 2006 година, като гарантира безопасността при експлоатация им. Основна цел на техническия надзор е контролът по спазването на нормативно определени изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация, което да осигури безопасно за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения. В „Овергаз Техника” АД е въведена и функционира система по качество в съответствие със стандарт БДС EN ISO 17020.
 

'Овергаз Инженеринг' АД

Компанията е основана през 1993 година и е правоприемник на първото най-голямо частно инженерингово дружество в газовия бранш у нас. „Овергаз Инженеринг“ АД изпълнява управление на проекти, консултиране, супервизия, проектиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи за газ, нефт, нефтопродукти, водопроводи, канализационни и отоплителни системи и съпътстващи съоръжения, проектиране, производство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни и регулаторни станции, доставка на материали и оборудване за изброените системи. Компанията е първа от газовия сектор в Република България, която от 2000 година има сертифицирана Система за управление на качеството на основа ISO 9001, от 2006 година е със сертифицирана Система за управление на околната среда на основа ISO 14001, а от 2010 година има сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 18001 с широк обхват от дейности за изграждане на инженерна инфраструктура. Сертификатите за одобрение са издадени от международно признатата организация Lloyd's Register Quality Assurance.

'Овергаз Капитал' АД

  Компанията започва да оперира на пазара в края на 2006 година. Основен предмет на дейност е предоставяне на финансови услуги - потребителски кредити за финансиране на текущи нужди, целеви кредити за газифициране на битови абонати на газ и други продукти. “Овергаз Капитал” АД е първата небанкова компания у нас, която предложи целево финансиране за всички етапи в процеса на газификация, онлайн кандидатстване за кредит и кредити за клиенти на водещите български инвестиционни посредници, обезпечени с ценни книжа (репо сделки).
 

'Вестител БГ' АД

Компанията е създадена през 2003 година и предлага комплексни телекомуникационни услуги – телевизия, интернет и телефония, оператор е и на международна свързаност. Предлага ново поколение телеком услуги – глас-данни-видео, осигурени чрез единство в обслужването на всички клиенти и 24-часова поддръжка на предоставените услуги. „Вестител“ АД предлага телекомуникационно разнообразие от услуги, благодарение на широколентовата технология. Услугите се характеризират със сигурност и стабилност на комуникациите, гарантирани от достъпа до оптична мрежа.