Екологична политика

Екология

Политиката по опазване на околната среда на Овергаз е изградена в съответствие със стратегията на Република България, в областта на опазването на околната среда и екологическата безопасност. Основите на екологичната политика на Овергаз определят целта, основните принципи и ангажименти на компанията, в областта на опазване на околната среда. Реализацията на екологичната политика, позволява да се подобри състоянието на околната среда и да се повиши еколого-социалната отговорност на компанията.

Цели на политиката

Повишаване на екологичната безопасност и опазване на околната среда.

Подобряване на чистотата на въздуха чрез увеличаване дела на природния газ в енергийния баланс на страната. Също така и използване на нови, щадящи околната среда, техники и технологии и спазване на законодателството, и нормативната база по отношение на околната среда.
Виж повечеПо-малко

Принципи на Овергаз за опазването на околната среда

Дейността на Овергаз следва световните и европейски тенденции за устойчиво развитие

и е съзвучна с тях, и с националните приоритети за развитие в енергийния сектор и опазване на околната среда.
Компанията, съдейства и създава условия за изпълнение на поетите от страната международни ангажименти, по отношение на околната среда и енергийната ефективност. Овергаз изхожда от разбирането, че важно условие за успешен екологичен мениджмънт е процесът на повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда на персонала и обществото.
Виж повечеПо-малко

Приоритетите на Овергаз, в областта на опазване на околната среда

Осигуряване на екологичната безопасност и техническа надеждност по време на строителството, транспорта и експлоатацията на газоразпределителните мрежи.

Съхраняване на природата в зоните на строителство и експлоатация на газоразпределителните мрежи. Опазване на здравето на работниците. Подобряване състоянието на околната среда на териториите, на които компанията осъществява своята дейност. Чрез личен пример да повишава отговорността на обществото по отношение на опазването на околната среда.
Виж повечеПо-малко

Основни направления по реализацията на екологичната политика на Овергаз

Увеличаване на дела на екологично чистото гориво – природен газ в енергийния баланс на страната.

Спазване на изискванията на законодателството, действащите стандарти, норми и правила по околна среда.
Намаляване на емисиите на парниковите газове и вредни вещества в атмосферния въздух. Управление на дейностите по опазване на околната среда. Разработване на проекти по устойчиво развитие. Осигуряване на безопасна експлоатация на газоразпределителните мрежи. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала.
Виж повечеПо-малко

Ефект от дейността на Овергаз, по отношение на околната среда

Газификацията оказва пряко влияние на емисиите от топлоелектрическите централи, горивните процеси в индустрията и битовото горене.

Използването на природен газ, вместо традиционните енергоносители, позволява да се намалят емисиите във въздуха, да се повиши енергийната ефективност на горивните инсталации и да се намали разходът на гориво.
Виж повечеПо-малко

Екологичен ефект

Намаляване на емисиите на вредни вещества във въздуха и елиминиране на емисии от серни окиси, прах и сажди.

Намаляване с до 50% на емисиите на парникови газове, елиминиране на отпадъците от използване на твърди горива и избягване на възможните разливи, възникващи при преноса на течни горива.
Виж повечеПо-малко

Социален ефект

Нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на газифицираните населени места и внедряване на съвременни екологични и енергоефективни технологии.

Възможност за потребителите от битовия сектор да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си. Снижаване на разходите за отопление на отделния потребител, в следствие на по-ниските цени на природния газ и повишената енергийна ефективност на горивните инсталации, подобряване на условията на труд и комфорта на живот.
Виж повечеПо-малко

 

Проекти

„Овергаз Мрежи“ АД има следното инвестиционно предложение в процедура по ОВОС:

Изграждане на разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения за захранване на консуматори по опис, разположени на територията на СОР Панчарево.

„Овергаз Мрежи“ АД има следното инвестиционно предложение в процедура по ОВОС:
изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на консуматори на територията на ж.к.Малинова долина и кв.Малинова долина –  СОР Студентски.

„Овергаз Мрежи“ АД има следното инвестиционно предложение в процедура по ОВОС:
изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на консуматори на територията на СОР Лозенец и СОР Триадица.

„Овергаз Мрежи“ АД има следното инвестиционно предложение в процедура по ОВОС: изграждане на pазпределителни газопроводи, газопроводни отклонения, и съоръжения за захранване с природен газ на консуматори на територията на СОР Панчарево, по бул. Самоковско шосе и м. Детски град.

„Овергаз Мрежи“ АД има следното инвестиционно предложение в процедура по ОВОС: изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения за консуматори, разположени във в.з. Градището на територията на СОР Панчарево