Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца

Проект „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца“

Проектът "Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца" е дългосрочна инициатива, която цели възстановяването на унищожени и създаването на нови горски масиви и изграждане у децата на положително отношение към природата, към нейното опазване, за развитие на творчески нагласи у децата и уменията за работа в екип.

Проектът е стартиран през 2000 година и се осъществява съвместно с местните ловни стопанства и ученици от различни училища, основно техникуми с "газови" паралелки. В последните години се осъществява с деца от 5-6 клас на "Българско школо". Над 20 акции за залесяване са проведени, които покриват цялата страна. Избират се за възстановяване горски площи, засегнати от пожари или други природни бедствия. Спазват се препоръките на специалистите лесовъди, относно избора на вида на фиданките, като строго се изпълняват всички технологични изисквания за провеждане на залесяването и последващото отглеждане на младите гори.

През 2018 година година служители на Овергаз, експерти лесовъди от Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" и ученици от „Българско школо“ залесиха 7 декара нова гора от зимен дъб. С тази акция общата площ на залесените от Овергаз гори достигна 477 декара. Дърветата, за които компанията се грижи, достигнаха 175 000. Те поглъщат повече от 1 326 тона въглероден диоксид годишно.