Висока технологичност за нуждите на нашите клиенти

Технологии

Корпоративната интегрирана информационна система в Овергаз е доказателство за високата технологичност на компанията. Тя осигурява непрекъсната производителност и ефективност на системите и сигурност на данните, от една страна, и от друга - дълготрайна връзка, доверие и удовлетвореност на нашите клиенти. Част от нея са:

Проект 360

Проект 360
Информационна система, включваща CRM (модул за управление на взаимоотношенията с потенциални и настоящи клиенти), Billing (модул за управление на процесите по фактуриране, плащания и управление на вземанията), AMM (модул за управление на активите на компанията, ...

Моят Овергаз

Моят Овергаз
Модерен електронен портал за клиенти, предоставящ унифицирано клиентско изживяване чрез осигуряване на прозрачност и информираност на потребителя по отношение на предоставяните от Овергаз услуги.

SCADA

SCADA
Система за мониторинг и автоматизирано управление на разпределителната мрежа в реално време, включваща в себе си дистанционен отчет на газопотреблението, управление на алармени събития, управление на изпълнителни механизми (кранове, отсекатели и др.).

AMM Mobile

AMM Mobile
Мобилна система за поддръжка на газоразпределителната мрежа. Позволява на екипите на Овергаз в реално време да отчитат всички дейности по поддръжката на технологичните системи на компанията.

ГИС

ГИС
Географска информационна система за планиране, проектиране и вземане на управленски решения при реализацията на инфраструктурните проекти свързани с газификацията на Българските градове.

BI

BI
Платформа за извършване на управленски справки, отчети (в т.ч. dashboards) и анализи на ключови показатели, базирана на Pentaho Enterprise BI platform и интегрирана с единната информационна система на Овергаз.

SAP

SAP
Система, която включва набор от модули, чрез които се поддържат различни бизнес процеси, интегрирани помежду си в реално време: Финансово счетоводство (FI), Контролинг (CO), Материално стопанство (ММ), Управление на човешките ресурси (HCM), Управление на проекти(PS).