Изходни данни, за Вашите инвестиционни проекти

Изходни данни

WEB приложение за предоставяне на изходни данни„Овергаз“ Ви уведомява, че въвежда нов ред за изпълнение на дейностите в процеса на извършване на технически и проучвателни услуги на обекти, извън системата на „Овергаз“. За улеснение на нашите партньори разработихме WEB приложение, което позволява достъп до база-данни в GIS – формат на сайта на Овергаз за трети лица – инвеститори, до информация за изградена и предвидена за изграждане газоразпределителна мрежа, отклонения и съоръжения към нея, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД. Нашата цел е да имате удобен, изцяло дигитален инструмент, за да получавате само в цифров вид всички изходни данни, необходими за коректно разработване на Вашите инвестиционни проекти, съдържащи минимум:

Точното местоположение и дълбочина на: изградените разпределителни газопроводи, изградените газопроводни отклонения, изградените ТСКМ и прилежащите им съоръжения (газови съоръжения и шахти ТСКМ); Точното местоположение на: разпределителните газопроводи по работен проект с РС, газопроводните отклонения по РП с РС, ТСКМ по РП с РС и прилежащите им съоръжения (газови съоръжения и шахти ТСКМ); Точното местоположение на газопроводите по план-схема/идейни проекти.
„Овергаз Мрежи“ АД е експлоатационно дружество по смисъла на Закона за устройство на територията и като такова ще продължи изпълнява задълженията си по съгласуване на устройствени планове и ще съдейства на компетентните административни органи за набавяне на актуални данни за собствената му техническа инфраструктура, както и за изграждането и поддържането в актуален вид на „подземен кадастър“ на проводите, които експлоатира или възнамерява да изгражда и експлоатира.

WEB приложение

WEB приложение
Сайт за предоставяне на изходни данни и съгласуване на проекти на ПУП/ОУП {br} Общи изисквания към проектите за съгласуване {br} Описание на предоставяните данни за газоразпределителната мрежа
Повече тук

Kак да се използва системата

Сайтът осигурява възможност за:

• преглед на газоразпределителната мрежа;
• подаване на заявления за изходни данни;
• подаване на заявления за съгласуване на проекти на ПУП/ОУП


Повече тук
Виж повечеПо-малко

Съгласуване на инвестиционни проектиВ случаите, в които Ви е указано от компетентния административен орган, че инвестиционният Ви проект следва да се съгласува с експлоатационните дружества на съответната територия, за целите на издаване на разрешение за строеж, „Овергаз Мрежи“ АД ще Ви предостави това съгласуване без да проверява проекта, изработен съгласно действащите законови изисквания и фактически положения и проверен от компетентните консултанти преди това. Ние вярваме, че специалистите, които сте ползвали за изработването и проверяването на този инвестиционен проект са съобразили всички правни и фактически положения при изработването му! Вярваме, също така, че декларирането на тези обстоятелства от Ваша страна ще улесни „съгласуването“ на проекта Ви с експлоатационното дружество и ще гарантира интересите на всички участници в инвестиционния и строителния процес.

Прилагаме ви образец на Декларация, който може да прилагате към искането за съгласуване или да изпращате, подписана с електронен подпис на ел. поща: [email protected].
Моля да имате предвид, че след стартиране на сайта за предоставяне на изходни данни и съгласуване на проекти, в Приемната на „Овергаз мрежи“ АД в НАГ на ул. „Сердика“ №5, няма да се приемат повече заявления за изходни данни и съгласуване на проекти, и ще бъде необходимо в рамките на 1 (един) месец, да вземете внесените от Вас преписки.

Уважаеми клиенти,