Политика за защита на личните данни на Овергаз Мрежи АД

Нашият основен стремеж при работа с лични данниОсновна цел в дейността на Овергаз Мрежи АД е да предоставя качествени и разнообразни продукти и услуги на Вас, нашите клиенти. За да Ви предоставим обслужване на високо ниво, се стремим да персонализираме предложенията си спрямо Вас и Вашите нужди и очаквания. Поради тази причина Овергаз Мрежи АД обработва и съхранява Ваши лични данни.
Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя е основен показател за ефективността на усилията ни да бъдем надежден, коректен и желан Ваш партньор. Ето защо дружеството защитава Вашите данни като прилага всички подходящи технически и организационни средства, които са необходими, за да не допусне неразрешен достъп, злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Дружеството събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на националното и европейското законодателство. Запознати сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена цел и не може да се извършва без ограничение.
„Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Администратор на лични данни:ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, ЕИК 130533432,
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5,
e-mail: [email protected] и [email protected]
Национален информационен телефон: 0700 11 110


Длъжностно лице за защита на личните данни:

e-mail: [email protected], тел. (02) 42 83 337

Какви Ваши лични данни събираме и обработваме • Категориите и видове Ваши лични данни, които обработваме, са:
 • Данни за идентификация: Име, презиме и фамилия, ЕГН/ЛНЧ, постоянен адрес;
 • Данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер) – с цел надлежно и своевременно обслужване на клиентите ни;
 • Данни за икономическо състояние: собственост или ползвател на имот, вкл. данни за документа за собственост; протокол от Общо събрание при имот в етажна собственост;
 • Данни за местоположение на имота, включително адрес и описание на газоснабдения имот, данни за потреблението на природен газ;
 • Други данни: Клиентски/Абонатен номер, код или друг идентификатор, създаден от Овергаз за идентификация на абонати/потребители;
 • Данни за предпочитания за услугите, които Ви предоставяме;
 • Данни с информация за Ваши жалби, молби, сигнали за нередности, писма, оплаквания и др.;
 • Платежна информация, във връзка с направените от Вас плащания за погасяване на текущи задължения;
 • Друга информация, предоставена от Вас по време на сключване на договора, като данни за Ваши пълномощници или лица за контакт;
 • Данни за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: записи на обаждания, които са направени от и към контактните ни центрове и целят подобряване на обслужването и предлаганата услуга;
 • Данни за съдимост и професионална квалификация на Вашите служители, в случай че сте участник, кандидат за изпълнител в обявена процедура по Закона за обществените поръчки и относимите подзаконови нормативни актове.


На какво основание обработваме Вашите лични данни и с каква целЗа изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения:

На това основание обработваме Ваши лични данни, които ни позволяват да встъпим с Вас в преддоговорни отношения, а впоследствие и да сключим договор с предмет, свързан с предоставяне на лицензионни и/или нелицензионни услуги.

  Дружеството обработва данни, чрез които може да Ви идентифицира, данни за Вашия имот, който ще бъде обслужван и други относими лични данни, за да Ви предостави продуктите и услугите, които сте заявили, както и за да изпълни договорните си права и задължения.
  Обработването на данните се извършват с цел да се:
  • установи самоличността на клиента в качеството му на страна по договора или участник в преддоговорните отношения;
  • управляват заявки от клиента за продукти или услуги, както и да се изпълняват договори за продукти и услуги;
  • изготви предложение /оферта/ за сключване на договор;
  • изготвят и изпратят сметки/фактура за стойността на продуктите и/или използваните услуги;
  • осигури цялостно обслужване в заявения от клиента обем, както и за инкасиране на дължимите суми;
  • осигури техническото обслужване на газоразпределителната мрежа на дружеството, с оглед предоставяне на качествени услуги;
  • осигури техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
  • изготвят предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане с куриерски услуги на предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;
  • уведоми клиент за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползва - изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки, техническа неизправност или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения и сигнали за нередности;
  • анализира клиентската история и да се създаде и поддържа „потребителски профил“ с оглед определяне на подходяща оферта за клиента, при поискване от негова страна;
  • обработват данни от сметки/фактури за цели, съвместими с първоначалната цел по събирането на сумите – например начисляване на лихви за просрочени плащания;
  • осигури възлагане, отчитане, приемане, разплащане на услугите по сключени договори;
  • осъществи гаранционно и сервизно обслужване на инсталации за природен газ, ползвани от клиенти.
  За изпълнението на задача в обществен интерес:

  Нашата дейност е свързана с предоставянето на лицензионни услуги, като присъединяване, снабдяване и разпределение на природен газ, която дейност съгласно чл. 178б и чл. 181, т. 1 от Закона за енергетиката е обявена за дейност, изпълнявана в обществен интерес. В тази връзка, събирането и обработването на някои от посочените по-горе Ваши лични данни е свързано и с изпълнението на задача в обществен интерес.

  За изпълнение на нормативни задължения:

  Ние обработваме личните Ви данни, за да идентифицираме обекта - ползвател на природен газ, данни за местоположението и за да спазим задължения, които са предвидени в различни нормативни актове, така например:
  • за присъединяване на клиенти към газопреносната мрежа и предоставяне на услуги в обществен интерес;
  • задължения за предоставяне на информация на Комисията за енергийно и водно регулиране или други държавни органи, посочени в Закона за енергетика и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
  • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
  • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и други свързани нормативни и поднормативни актове;
  • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни и поднормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
  • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
  • избиране на изпълнител за даден вид услуга/доставка по Закона за обществените поръчки и относимите към него подзаконови нормативни актове.
  За защита на нашите легитимни интереси:

  В определени случаи и с цел защита на нашите легитимни права и интереси, също обработваме Ваши лични данни.
  На това основание, обработваме Ваши лични данни, когато е:
  • необходимо да осигурим техническото обслужване и поддържане на собствената ни газоразпределителната мрежа;
  • необходимо да осигурим техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги, включително запознаване с техническите параметри на изградената мрежа с цел подобряване на сигурността и безопасността на газовите инсталации, по които се извършва доставка и разпределение на природен газ;
  • с цел да защитим и гарантираме сигурността и целостта на газоразпределителната мрежа и свързаните с нея Ваши инсталации, и сигурността на нашите служители;
  • установим и предотвратвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречие с договорните условия за съответните услуги;
  • констатиране и предотвратяване на аварии по мрежата;
  • предоставим нелицензионни услуги, съвместно с наши партньори и други дружества от Групата Овергаз;
  • реализиране на правата и интересите ни по сключените договори по съдебен ред;
  • обработим данни за потребление и данни от предоставените услуги, с цел подобряване на качеството на предлаганите услуги.
  След Ваше съгласие:

  В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварително изрично съгласие от Вас. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработването е посочена при предоставянето му, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие, до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас, ние ще:
  • изготвим подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, предлагани от Овергаз, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни и данни за Вашите обекти на природен газ;
  • изготвим подходящи за Вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични данни и данни за потребление.
  • На основание Ваше съгласие обработваме и данни за извършването на проучвания за целите на директния маркетинг. При тези проучвания ще поискаме Вашето съгласие да обработим основни Ваши лични данни, като: имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес), данни за местонахождение на имота и др.
  • Обработим демографски данни, информация за домакинството, когато предоставяте съгласието си да участвате в наши проучвания, тегления на награди, други промоционални игри или друга обратна връзка, която ни предоставяте по отношение на ползваните продукти и услуги.


  Понятия/термини във връзка с горепосоченото:

  Партньори - дружества, с които Овергаз има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

  Данни за потребление – обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от Овергаз.

  Детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

  Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Оттеглянето на съгласието не е свързано с изпълнението на договорните задължения на страните и няма да има отражение върху тях. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някоя или всички цели, описани по-горе, Овергаз Мрежи АД няма да използва личните Ви данни и информация за тези цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на предшестващо обработване, основано на дадено съгласие преди оттеглянето.
  За да оттеглите даденото съгласие, е необходимо само да използвате мрежата от клиентски центрове за обслужване на клиенти, или да ни уведомите на посочените по-горе адрес и телефон. Освен оттегляне на вече дадено съгласие, е важно да знаете, че при осъществяване на директен маркетинг, Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

  Когато обработваме основните Ви лични данни и данни за обекти, ползващи природен газ, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, това обработване е задължително за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за конкретен продукт или услуга.

  Данните, които обработваме, получаваме пряко от Вас, включително от предоставените документи във връзка с ползването/получаването на услугите.

  Кога и защо споделяме лични данни с трети лица  Овергаз Мрежи АД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да се увери, че е налице правно основание за това и че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
  Лични данни предоставяме на следните категории получатели на данни:
  Лица, обработващи данни от името на Овергаз:
  • топлинни счетоводители и лица, извършващи мерене на потреблението на природен газ от името и за сметка на Овергаз Мрежи АД;
  • лица, предоставящи техническа и сервизна поддръжка;
  • лица, изграждащи/поддържащи сградни газови инсталации, необходими за предоставяне на услугата;
  • лица, наети на граждански договор от Овергаз Мрежи АД, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.
  • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
  • лица, осъществяващи софтуерна и хардуерна поддръжка, облачни услуги и поддръжка на официалния ни сайт;
  • лица, осъществяващи пазарни и маркетингови проучвания от името на дружеството;
  • лица, извършващи услуги по печатане и разпространение на сметките за потребление.
  При предоставяне на Ваши лични данни на тези лица, дружеството сключва споразумения за обмен на данни, с които се определят изисквания към изпълнителите за работа с личните данни.

  Лица, обработващи данните от свое име:
  • пощенски оператори и фирми за куриерски услуги, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
  • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например: Комисия за енергийно и водно регулиране, Министерство на енергетиката, съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и др.;
  • банки и различни платежни институции за обслужване на плащанията;
  • лица, осъществяващи проектиране, инженеринг, технически надзор – при сключване на договор за предоставяне на услуги, свързани с нелицензионни дейности, които изискват изпълнителите по тях да бъдат оправомощени за извършването на съответната дейност;
  • на проектантски дружества при искания от Ваша страна, отправени до нас, за съгласуване на проекти, свързани с газоразпределителната мрежа;
  • фирми, осъществяващи пазарни и маркетингови проучвания от свое име.


  За какъв срок обработваме и съхраняваме информацията, свързана с Вас  Ние съхраняваме личните Ви данни само за срока, необходим за изпълнение на целите, за които тези лични данни са били събрани. Този срок обикновено е в рамките на:
  • Данните, свързани с присъединяване на недвижими имоти/обекти към газоразпределителната мрежа се съхраняват, съгласно изискванията на Наредба № 4/05.11.2013 год. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи;
  • Данните, свързани с изпълнението на сключен договор – 5 години от прекратяване на договора;
  • В случай че по прекратен договор са останали неизпълнени задължения – данните ще бъдат съхранени до изтичането на давностния срок за реализиране на неизпълнените задължения по Закона за задълженията и договорите;
  • Данните, обработвани за счетоводни цели – съгласно сроковете, посочени в Закона за счетоводството и/или ДОПК;
  • Данните, обработвани по силата на други нормативни актове – в сроковете за съхранение, посочени в самите актове;
  • Данните от техническото обслужване на изградената газопреносна мрежа – 5 години от датата на съответната проверка;
  • Данни от проведени маркетингови проучвания – 2 години от края на проучването;
  • Данни, свързани с установени неправомерни увреждания на наша собственост – до реализиране на правата ни по съдебен ред за получаване на обезщетение или до изтичане на давността;


  Как Дружеството защитава Вашите лични данни  За осигуряване на адекватна защита на данните на своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните, както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001:2013 за информационната сигурност, ISO 31000:2018 за системи за управление на риска и ISO 9001:2008 за системи за управление на качеството и др.).
  Ние сме установили механизми по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определили сме длъжностно лице за защита на данните.
  При използване на информация, представляваща лични данни, ние спазваме принципа „необходимост да се знае“ и достъп до данните имат само лицата, изпълняващи функции по обработване на информацията.

  Създали сме политики и правила за работа с личните данни, служителите ни са поели ангажимент за поверителност на данните, провеждаме редовни обучения на лицата, заети с обработване на лични данни, като разясняваме източниците на риск и рисковете за самите данни. Използваме защитите на автоматизираните системи за обработване на данни, като ползваме само лицензирани софтуерни продукти и антивирусни системи, поддържаме системите си в изправност.
  С цел максимална сигурност при обработването, преноса и съхранението на Вашите данни, с оглед на естеството и обема от данни, ние използваме и допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др.

  Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни  Право на информация и достъп до Вашите лични данни:
  Вие имате право да поискате:
  • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите и основанията на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и за начините, по които защитаваме събраната информация;
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
  • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.
  Право на коригиране и допълване:
  В случай че обработваме непълни или неточни/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
  • да допълним или коригираме обработваните Ваши лични данни;
  • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване, коригиране или допълване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
  Право на изтриване на данните:
  Вие можете да реализирате това Ваше право, в случай че:
  • целта, за която данните са били събрани е изпълнена;
  • оттеглили сте даденото преди това Ваше съгласие и няма друго правно основание за обработване на данните;
  • възразили сте срещу обработването и администраторът няма законни основания да продължи обработването;
  • данните са били обработвани незаконосъобразно.
  Право на възражение:
  По всяко време имате право да:
  • възразите срещу обработването на личните Ви данни, когато същото се осъществява за реализиране на легитимните интереси на администратора, за изпълнение на задача в обществен интерес или профилиране. В този случай обработването на лични данни ще бъде преустановено, освен ако за администратора на данни не съществуват убедителни законови основания за обработването, които да имат предимство пред Вашите права;
  • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
  Право на ограничаване на обработването:

  Можете да поискате ограничаване на обработваните Ваши лични данни, ако:
  • оспорвате верността на данните за периода, в който трябва да проверим верността им; или
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате те да бъдат запазени, без да бъдат използвани от нас; или
  • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
  Право на преносимост на данни:

  Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:
  • обработваме данните на основание сключен договор или Ваше съгласие;
  • обработването се извършва с помощта на автоматизирани средства.
  Право на жалба:


  В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете писмена жалба пред Комисията за защита на личните данни, на адрес в гр. София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, или на електронен адрес: [email protected].

  Право да реализирате правата си по съдебен ред:
  В случай че считате, че нарушаваме Вашите права, можете да реализирате същите по съдебен ред.

  Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство, членове на домакинство), относно обработването и предаването на Вашите данни във връзка с получаваната услуга. В случай че сте посочили друго лице за контакт – уведомете самото лице.
  Заявленията за реализиране на Вашите права се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Готови образци на заявления за реализиране на Вашите права можете да получите на адреса на дружеството. Ние ще се произнесем по Вашето искане в срок до 1 месец, като в редки случаи по обективни причини, срокът може да бъде удължен на 3 месеца.

  Актуалност и промени на политиката  С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита на данните и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, ще публикуваме съобщение за направените промени в нашия сайт, мобилно приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как се грижим за защитата на Вашите лични данни. Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 23.05.2018 г.