Текущи тръжни процедури

 

„Овергаз Мрежи" АД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи" АД".

Краен срок за представяне на предложения за участие: 09.07.2018 г., 17:30 ч.

E-mail за въпроси:procurement@overgas.bg.


 

„Топлофикация-Разград" ЕАД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическаенергия (НАЕЕ) и участие в стандартна балансираща група за територията на „Топлофикация-Разград" ЕАД и за абонатните станции, собственост на дружеството".

Краен срок за представяне на предложения за участие: 06.06.2018 г., 17.30 ч.

E-mail за въпроси:procurement@overgas.bg.