Текущи тръжни процедури

 

„Овергаз Мрежи” АД обявява открита тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /КПГ/ за нуждите на „Овергаз Мрежи“ АД“:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 17.05.2019 г., 17:30 часа. 

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

 
...............
 

„Овергаз Мрежи” АД Ви кани да участвате в ограничена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Сертификация за съответствие със стандарт за качество ISO 9001 на Системата за управление на качеството на „Овергаз Мрежи“ АД за дейностите разпределение и снабдяване на природен газ от краен снабдител“:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 08.05.2019 г., 17:30 часа. 

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.