Тръжни процедури

Информация за всички текущи и изтекли поръчки с възложители от групата на Овергаз.

Доставка на зимни обезопасяващи работни обувки за служителите на „Овергаз Мрежи“ АД

Укрепване на външна стена на закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград” АД

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции, собственост на „Топлофикация – Разград” АД

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за дружества от групата на Овергаз за 2023 г.

Доставка на двигателно масло Мобил Пегасус 705 за Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2023 г.

Продажба на удостоверения за спестена енергия

Периодични доставки на технически очистен разсол /разтвор на натриев хлорид/

Доставка и монтаж на автоматични йоннообменни филтри за нуждите на „Топлофикация – Разград” АД

Доставка на одорант за природен газ

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград“ АД

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции, собственост на „Топлофикация – Разград” АД

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград“ АД

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции, собственост на „Топлофикация – Разград” АД

Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на „Ренесанс“ АД и „Сега“ ЕАД във връзка с реконструкция и основен ремонт на зала, намираща се на II-ри етаж в БСД

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2022 г.

Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД

Изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и план за улична регулация (ПУР), изготвяне на парцеларни планове (ПП) за поземлени имоти в м. „Орешковица“, с.Бистрица, СО Район Панчарево, София

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за дружества от групата на Овергаз за 2023 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград“ АД

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции, собственост на „Топлофикация – Разград” АД

Доставка на лични предпазни средства и дезинфектант за служителите на „Овергаз Мрежи АД”

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на десет позиционна еталонна инсталация за метрологична проверка на разходомери за газ с обхват от G1,6 до G6 (0.016 m3/h до 10 m3/h)

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2021 г.

Топлофикация-Разград“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград” АД”

Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2020 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за ниско напрежение – ниво 0,4 kV за абонатните станции собственост на „Топлофикация – Разград” АД

Избор на доставчик на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване за 2020 г. и 2021 г. по две обособени позиции

Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на модернизация на фасадите на офис сградата на „Овергаз Инк.“ АД

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи“

Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД

Периодични доставки на технически очистен разсол (разтвор на натриев хлорид)

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) за „Топлофикация–Разград” АД по две обособени позиции

Сертификация за съответствие със стандарт за качество ISO 9001 на Системата за управление на качеството на „Овергаз Мрежи“ АД за дейностите разпределение и снабдяване на природен газ от краен снабдител

Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи“ АД

Доставка на захранващи модули 220 V

Доставка на соларни панели към комуникационни устройства

Доставка на два броя геодезически GNSS-комплекта (Global Navigation Satelite System) за работа в режим RTK (Real Time Kinematic) и един бой Тоталнa станция

Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) и участие в стандартна балансираща група за територията на „Топлофикация – Разград“ ЕАД и за абонатните станции, собственост на дружеството

Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /КПГ/ за нуждите на „Овергаз Мрежи“ АД

Отчитане показанията на средствата за търговско измерване (СТИ) на битовите абонати на „Овергаз Мрежи“ АД използващи природен газ

Избор на застраховател за „Топлофикация – Разград“ ЕАД за сключване на комбинирана застрахователна полица включваща „Имущество“ и „Прекъсване на дейността“

Покупка, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /кпг/ за нуждите на „Овергаз Мрежи“ АД

Доставка на софтуер и разработване на модели към него за определяне и прогнозиране на потреблението на природен газ по изходящи точки от газопреносната мрежа

Доставка на товарен автомобил

Строеж на ограда по проект за частен имот в с. Бистрица, р-н Панчарево, Столична Община

Проектиране и закабеляване (подземно) на въздушна ел. линия 20 кV, преминаваща през частен имот в с.Бистрица. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов трафопост в ПИ 04234.6957.99.Подготовка и изграждане на подземно тръбно трасе за основно електро-захранване с ниско напрежение и временен ток за строителни цели

Доставка на резервни части за регулаторно и предпазно оборудване

Проектиране и закабеляване ( подземно) на въздушна ел.линия20 кV преминаваща през частен имот в с.Бистрица. Подготовка и изграждане на подземно тръбно трасе за основно електрозахранване с ниско напрежение и временен ток за строителни цели“.“Проектиране и закабеляване (подземно) на въздушна ел. линия 20kV, преминаваща през частен имот (ПИ 04234.6957.99 и ПИ 04234.6957.45) в с. Бистрица

Провеждане на обучения по бизнес руски и английски език за служителите от дружествата в групата на ОВЕРГАЗ

Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в Блок „Провадия“

Регулярни доставки на биогориво /слънчогледови люспи/ за технологични нужди на „Топлофикация Разград“ ЕАД

Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в „Овергаз Север“ ЕАД

Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в „Овергаз Изток“ АД, в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток“ АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“, финансиран чрез договор ESF-2303-02-02002 по ОП Развитие на човешките ресурси“ – прекратена

Разработване (внедряване) на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 и провеждане на обучение на служителите в „Овергаз Изток“ АД“ – прекратена

Доставка на двигателно масло за Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия /ИКПТЕЕ/

Доставка на телекомуникационно оборудване по проект“Доставка на маршрутизатор Juniper“

Изготвяне на инвестиционен технически проект „Реконструкция напарен котел ПКМ12 от гориво мазут на гориво слънчогледови шлюпки

Доставка на средства за измерване по три обособени позиции (оп):ОП 1: Доставка на диафрагмени разходомери за газ; ОП 2: Доставка на ротационни разходомери за газ; ОП 3: Доставка на електронни коректори за обем на газ

Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BSOHSAS18001:2007 в „Топлофикация – Разград“ ЕАД

Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007 в „Овергаз Изток“ АД

Доставка на употребяван товарен автомобил с кран за превоз на компресиран природен газ

Аутсорсинг на дейностите на Център за управление на мрежата(ЦУМ)на „Вестител БГ“ АД

Доставка на одорант за природен газ

Доставка на HELAMIN 906 H SCAV – антинакипин и корозионен инхибитор за водни и парни котли и топлофикационни мрежи

Доставка на телекомуникационно оборудване по проект „10G Backbone Core and Access Switches 10G/MPLS Functionality“

Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и обучение на служителите на „Топлофикация – Разград“ ЕАД за работа в условията на внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007

Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Топлофикация – Разград“ ЕАД, в рамките на проект BG051PO001-2.3.03-0044 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в „Топлофикация – Разград“ ЕАД“, финансиран чрез договор ESF – 2303-07-08002 по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, специално работно облеклои колективни средства за защитав рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток“ АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“, финансиран с договор ESF – 2303-02-02002, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; Обособена позиция 2: Доставка на колективни средства за защита

Обработка на 3D сеизмични данни от Блок 1-18 Тракия

Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Овергаз Изток“ АД, в рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток“ АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“, финансиран чрез договор ESF – 2303-02-02002 по ОП „Развитие на човешките ресурси

Имуществено застраховане на газоразпределителните мрежи на „Софигаз“ ЕАД, „Овергаз Север“ ЕАД, „Овергаз Изток“ АД, „Овергаз Запад“ АД и „Овергаз Юг“ АД

Обработка на 2Д сеизмични данни от Блок „Добрич“

Извършване на лабораторни хидрохимични изследвания на водни проби от Блок 1-18 Тракия

Доставка на двигателно масло за ИКПТЕЕ

Провеждане на 3Д полеви сеизмични изследвания в блок „1-18 Тракия“

Проектиране, доставка и монтаж на соларно захранване на комуникационни табла

Провеждане на ВСП изследвания в сондаж Р-1 Рогозина, обработка и интерпретация, Блок „Добрич“

Обработка на 2Д сеизмични данни от Блок Провадия

Извършване на лабораторни геохимични изследвания на земни проби от Блок 1-18 Тракия

Провеждане на 2Д полеви сеизмични изследвания в Блок Добрич

Реобработка на 2Д сеизмични данни от Блок Добрич

Провеждане на маркетингови изследвания

Ремонтно обслужване и поддръжка на оптична кабелна линия София- Кулата и опорна оптична мрежа в гр. София

Доставка на телекомуникационно оборудване по проект“Разширение функционалността на маршрутизатори Cisco 7609S

Доставка на 48 т ± 5% котелно гориво тежко със съдържание на сяра не повече от 1%

Построяване на осем броя сгради с административно обслужващо предназначение на етап „груб строеж“и огради на имотите с пл.№№ 244,245,246,253,254,255,256,257, м.Копанината, с.Караполци, Община Елин Пелин

Обработка на допълнителни 2Д сеизмични данни от Блок 1-18 Тракия

Аутсорсинг на дейностите на Център за управление на мрежата /ЦУМ/ на „Вестител БГ“ АД

Интерпретация на 2D сеизмични данни от блок 1-18 Тракия

Извършване на качествен контрол по време на провеждане на полеви сеизмични дейности на територията на Блок 1-18 Тракия

Обработка на 2D сеизмични данни от блок 1-18 Тракия

Обработка на 2D сеизмични данни от блок Провадия

„Провеждане на 2D полеви сеизмични изследвания“, Обособена позиция №1: „2D сеизмични изследвания в блок Провадия“, Обособена позиция №2: „2D сеизмични изследвания в блок Тракия“

Доставка на модули за разширение на токозахранваща система 48V

Провеждане на 2D полеви сеизмични изследвания“, Обособена позиция №1: „2D сеизмични изследвания в блок Провадия“, Обособена позиция №2: „2D сеизмични изследвания в блок Тракия

Доставка на календари за коледни и новогодишни подаръци за 2010 година с търговско наименование и марката Овергаз

Рекламно обслужване

Доставка на регулатори /, ¾“ х ¾“ и холендрови връзки за битови съоръжения

Доставка, интеграция и пускане в експлоатация на интерактивна IPTV Middleware система и IPTV система /CAS/ за контрол на достъп

Разработване на рекламна компютърна игра – Живей екологосъобразно

Доставка на данни за географска информационна система

Избор на фирма доставчик на услугата Хибридна поща за всички газоразпределителни предприятия от системата на Овергаз

Доставка на календари за Коледни и Новогодишни подаръци за 2009 година с търговското наименование и марка Овергаз

Оценка на геоложкия риск при проучванията за нефт и газ в Българската акватория

Доставка на аксесоари за писане и бележници за 2009 година с търговското наименование и марка Овергаз

Доставка на нетна активна електрическаенергия (НАЕЕ) и участие в стандартна балансираща група за територията на „Топлофикация-Разград“ ЕАД и за абонатните станции, собственост на дружеството

Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания за нуждите на „Овергаз Мрежи“ АД“

Избор на доставчик на стенни газови котли за реализация на пилотен проект по програма „Енергия за България“

Замяна на настоящ локализационен add-on със стандартен локализационен add-on на SAP