Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ". Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Юрисконсулт "Търговско право" към звено "Разпределение на природен газ"

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен и инициативен специалист с познания и опит в сферата на енергийното законодателство и законодателството, касаещо проектирането и строителството на техническа инфраструктура, както и опит в административното право и процес, който да се присъедини към екипа на звено "Разпределение на природен газ" на позиция Юрисконсулт “Търговско право“.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Изготвя становища по правни въпроси, свързани със законосъобразното тълкуване и прилагане на Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, както и свързаните с дейността на Дружеството други нормативни актове.
  • Изготвя документи с договорен характер.
  • Участва в преговори с клиенти, доставчици и/или други лица с оглед обезпечаване ежедневната дейност на дружеството и защита на интересите му.
  • Следи за допълнения и/или изменения на нормативната уредба в областта на енергетиката и строителството на техническа инфраструктура и предоставя анализи за евентуалното им въздействие върху дейността на дружеството.
  • Осъществява процесуално представителство на Дружеството по граждански и административни съдебни производства.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование – специалност „Право”, придобита юридическа правоспособност.
  • Минимум 2 години юридически опит и минимум 1 година опит и познания в сферата на енергийното законодателство и законодателството, касаещо проектиране и строителство на техническа инфраструктура, както и опит в административното право и процес.
  • Свободно владеене на английски език. Втори западен език ще се счита за предимство.
  • Компютърни умения – много добри умения за работа с MS Office (Excel, Word); работа с правно - информационни системи.
  • Умения за ефективна комуникация, инициативност, способност за планиране и приоритизиране на задачи, внимание към детайла, аналитично мислене и умения за самостоятелно взимане на решения.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички