Над 55% от всички битови абонати на „Овергаз“ вече имат смарт разходомери

Овергаз винаги е залагала на инвестициите в технологии от най-ново поколение, с най-висок стандарт по отношение на икономичност, качество и надеждност. Проектът „Доверие“ работи върху изграждане на интелигентна мрежа за дистанционно наблюдение, отчитане и управление на ползването на природен газ чрез умни устройства в дома на всеки абонат.

В новата реалност потребителите се нуждаят от технологии, работещи дистанционно чрез многоканален подход. „Овергаз“ винаги е насърчавала иновациите, затова нашите потребители могат да се възползват напълно безплатно от подмяната на стария разходомер и монтиране на ново смарт устройство. Това се извършва от специалисти на „Овергаз“ по предварително изготвен график.

Смарт отчитането има много предимства пред конвенционалните системи за отчитане на потребената консумация. Системата позволява данните за потреблението да се събират автоматично, като се предават до „Овергаз“ без необходимост от физическо отчитане на брояча на място. Смарт уредите дават възможност не само за дистанционно отчитане на консумирания природен газ, но и за предоставяне на информация на битовите абонати за техния почасов разход, така че лесно да контролират потреблението си. Новите устройства записват и архивират данните за отчетените количества, което помага за анализ и оптимизация на разходите за природен газ. С внедряването и развитието на автоматизирана интелигентна система за дистанционно отчитане и управление на средствата за търговско измерване на битовите абонати, Овергаз осигурява пълна прозрачност на данните за потреблението на своите клиенти, като вероятността за човешка грешка е сведенa до минимум.

Интелигентните разходомери са оборудвани с комуникационен модул, който в изградена LoRaWAN телекомуникационна среда  предава данни за състоянието на устройството и потреблението на клиента. Тази система прехвърля данните от разходомера към централна база данни, където потребителят може да проследи разхода на газ на различни времеви интервали. Разходомерите са с вграден клапан за дистанционно спиране на газа и разполагат със защити срещу аварийни събития, като могат да изпращат предупреждения до диспечерския център на „Овергаз Мрежи“. Това включва и възможността за преустановяване или възобновяване на достъпа до газ.

До края на 2023 г. потребителите ще могат да проследяват своето индивидуално потребление чрез дигитално приложение в платформата „Моят Овергаз“.

Други новини