Въздействие на повишената цена на природния газ върху поведението на потребителите

Цената на природния газ на европейските пазари продължава да бъде силно зависима от войната в Украйна, а изострената геополитическа ситуация и широкото ѝ медийно отразяване пораждат чувство на несигурност в настоящите и потенциални клиенти на компанията по отношение на отоплението с природен газ.

В средата на м. май КЕВР обяви новата цена на природния газ – 162.17 лв./MWh, с 13.7% по-висока от тази за м. април – 142.59 лв./MWh. Увеличението беше очаквано на фона на кризисната ситуация от края на миналия месец, когато „Газпром“ едностранно спря доставките. Общата цена на MWh природен газ, с включени всички компоненти по доставка, пренос, снабдяване и разпределение за битовия потребител, през м. май 2022 г. ще бъде 234.21лв./MWh с ДДС. Според думите на премиера Петков, компенсациите за м. май ще бъдат в размер на 70.90 лв./MWh, но това решение все още не е обявено официално от Министерство на енергетиката. Така се очаква крайната цена за м. май в битов сектор да бъде 163.31 лв./MWh с ДДС.

Графика 1

Компонентът „доставка на природен газ“, или цената на обществения доставчик, се е увеличил с 330% (124.46 лв.) спрямо м. май 2021 г. Цените за достъп и пренос по газопреносната мрежа за м. май 2022 г. са прогнозни. Няма увеличение в ценообразуващите елементи на „Овергаз Мрежи“ АД за този период.

Поскъпването на природния газ предизвика правителството да предприеме редица мерки, с които да се противодейства на това движение на пазара. Като част от тези мерки за компенсиране на домакинствата, на 20 януари правителството обяви решението си за отпускане на помощи за домакинствата поради увеличената цената на природния газ. Така, от м. декември 2021 г. битовите потребители на газ получиха компенсации за всеки MWh консумирана енергия. Графика 2 представя сравнение на крайната цена за MWh потребена енергия в битов сектор с и без компенсациите, отпуснати от Министерство на енергетиката.

Графика 2

През м. април 2022 г. природният газ продължава да бъде конкурентоспособен въпреки драстичния ръст в цената си. След като компенсациите бъдат отразени в крайната цена на газа за битовите потребители, той запазва конкурентното си предимство пред електроенергията и дървесните пелети.

По отношение на стопанския сектор природният газ продължава да бъде по-изгодното и ефективно енергийно решение в сравнение с електроенергията, пропан-бутана и газьола.

Графика 3

Други новини