Резултати от търсенето за: 1

Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Топлофикация – Разград“ ЕАД, в рамките на проект BG051PO001-2.3.03-0044 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в „Топлофикация – Разград“ ЕАД“, финансиран чрез договор ESF – 2303-07-08002 по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/, специално работно облеклои колективни средства за защитав рамките на проект „Подобряване на условията на труд в „Овергаз Изток“ АД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“, финансиран с договор ESF – 2303-02-02002, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; Обособена позиция 2: Доставка на колективни средства за защита