Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград” АД”

ТЕКУЩИ ПОРЪЧКИ

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи“ АД Ви кани да участвате в ограничена тръжна процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия (НАЕЕ) средно напрежение – ниво 20 kV, за територията на „Топлофикация – Разград” АД”:

Краен срок за представяне на предложения за участие: 27.07.2020 г., 17:30 часа.

Дата и място на първо открито заседание: 29.07.2020 г., 10:00 ч., „Овергаз Мрежи” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” №5.

E-mail за въпроси: procurement@overgas.bg.

Документи за изтегляне

обратно към всички поръчки