Какво плащате с месечната си сметка?

Основният компонент на вашата сметка е цената за „доставка на природен газ“

Виж повече

Подробна информация

Сметката за природен газ за битови потребители е съставена от цената за доставка на природен газ, достъп до газопреносна мрежа, пренос по газопреносна мрежа, разпределение и снабдяване.

Съществено изменение през последната година има само в цената за природния газ, доставян от „Булгаргаз“, която се утвърждава от КЕВР.
За последните 12 месеца цената на „Булгаргаз“ се е вдигнала почти пет пъти.

Цената за разпределение и снабдяване на Овергаз Мрежи АД не е променяна близо 24 месеца.

Компоненти, съставящи сметката за природен газ

Компоненти, съставящи сметката за природен газ

• Цена за доставка

• Пренос през газопреносната мрежа

• Достъп до газопреносната мрежа

• Цена за разпределение и снабдяване

Какво включва вашата сметка?

Цена за доставка

Това е цената на самия природен газ. Тя се утвърждава с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по предложение на държавното предприятие „Булгаргаз“ ЕАД. „Овергаз Мрежи“ не може да начислява допълнителна стойност върху нея.

Пренос през газопреносната мрежа

Разходите за транспорт на природен газ от мрежата на държавното предприятие „Булгартрансгаз“ ЕАД до газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“.

Достъп до газопреносната мрежа

Разходите, които газопреносният оператор „Булгартрансгаз“ начислява на “Овергаз Мрежи“ за правото да използваме определен капацитет от тяхната система за транспортиране на природен газ.

Цена за разпределение и снабдяване

Това са разходите на „Овергаз Мрежи“ за транспорт на природния газ по собствената му газоразпределителна мрежа. Те включват разходи за експлоатация, ремонт, диагностика, техническо обслужване, аварийно осигуряване и др., задължителни за осигуряване на надеждна и безаварийна работа на газоразпределителната мрежа.

Как да пестим енергия?

Как да пестим енергия?
Вижте нашите съвети за оптимизиране на разходите на Вашето домакинство
Повече тук

Свързани новини