Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Юрисконсулт “Търговско право“

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен специалист с познания и опит в сферата на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, както и опит в административното право и процес, който да се присъедини към екипа на звено "Доставки" на позиция Юрисконсулт “Търговско право“.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя становища по правни въпроси, свързани със законосъобразното прилагане на Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите;
 • Участва в изготвянето на документи за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, участва в комисии за оценка на оферти и класиране на участници;
 • Изготвя документи с договорен характер;
 • Участие в преговори с клиенти, доставчици и/или други лица с оглед обезпечаване ежедневната дейност на дружеството и защита на интересите му;
 • Следи за допълнения и/или изменения на нормативната уредба в областта на енергетиката и обществените поръчки и предоставя анализи за евентуалното им въздействие върху дейността на дружеството;
 • Процесуално представителство на дружеството по граждански и административни дела;
 • Опит и задълбочени познания по Закона за обществените поръчки, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, както и опит в административното право и процес.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Образование: Магистър по Право;
 • Професионален опит: минимум 2 години;
 • Компютърна грамотност: много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel); работа с правно-информационни системи;
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
 • Работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ се счита за предимство.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички