Овергаз Мрежи

„Овергаз Мрежи“ АД е първата и най-мащабна частна компания за разпределение на природен газ в България с лицензии за 55 града. Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ АД са над 75 хиляди домакинства, индустриалните – повече от 3300, училищата, детските градини, болниците, домовете за социално слаби и възрастни хора, духовните домове, както и административните сгради, са над 2000.
Кирил Марковски
Изпълнителен директор на Овергаз Мрежи АД
Професионална реализация

Г-н Кирил Марковски е изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи“ АД от месец юли 2021 година. Той е магистър-инженер по машиностроене и уредостроене на Техническия университет - София и магистър по международни икономически отношения на Университета за национално и световно стопанство.
Професионалната кариера на г-н Марковски е свързана вече повече от 20 години изцяло с природния газ.
В „Овергаз Мрежи“ АД е от 2015 година, като заместник изпълнителен директор „Разпределение на природен газ“, отговорен за поддръжката, диагностиката и сервиза на близо 2400 километра разпределителна мрежа с над 75 хиляди битови и 3300 стопански потребители, разположена във всичките пет лицензионни територии на дружеството. В тази си роля инж. Марковски организира и изграждането на нова мрежа, разпределението на синьо гориво до всеки консуматор, включително с компресиран природен газ, като отговаря и за аварийното обслужване на мрежата.
Преди кариерата си в групата на „Овергаз“ Кирил Марковски заема отговорни позиции в българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, като началник на Главно управление „Техническа експлоатация“, а преди това е началник отдел „Компресорни станции“. Започнал е своята професионална кариера в „Булгартрансгаз“ ЕАД, (тогава „Булгаргаз“ ЕАД), като диагностик на газови турбокомпресорни агрегати на Компресорна станция „Ихтиман“. Бил е част от проектната компания „ICGB“ АД, като член на Съвета на директорите, управляващ и контролиращ дейностите, свързани с проектирането и изграждането на българо-гръцкия газов интерконектор. Участвал е и в техническите работни групи по структурирането на различни проекти по изграждане на трансгранични преносни газопроводи, като Nabucco, Южен поток и други.