Овергаз Мрежи

„Овергаз Мрежи“ АД е първата и най-мащабна частна компания за разпределение и снабдяване с природен газ в България. Тя притежава лицензии за пет лицензионни територии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Тези пет лицензионни територии включват територията на 51 общини в България. Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“ АД са над 90 000, а индустриалните – повече от 3 600; училищата, детските градини, болниците, домовете за социално слаби и възрастни хора, духовните храмове, както и административните сгради са над 2 000.
Анна Прешелкова
Изпълнителен директор на Овергаз Мрежи АД
Професионална реализация

Анна Прешелкова е член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи“ АД, считано от вписването в Търговския регистър на 30.01.2024 година. Тя пое оперативното управление на най-голямото газоразпределително дружество в страната.
Г-жа Прешелкова е доказан експерт в областта на корпоративните финанси със 17 години опит в Групата Овергаз. От 2007 г. до 2010 г. е заемала длъжността старши експерт „Проектно финансиране“ в „Овергаз Инк.“ АД, до 2014 г. е ръководила дейността по разработване на нови проекти в Групата Овергаз. Последните 9 години е заемала отговорната позиция заместник изпълнителен директор „Корпоративни финанси“ в „Овергаз Мрежи“ АД.
Анна Прешелкова има магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство в София, а в момента подготвя защита на докторската си дисертация в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ на тема „Ефективност на инвестициите в газоразпределителни мрежи“. В своя богат на предизвикателства професионален път е натрупала експертен опит в различни сфери: финансово планиране и бюджетиране, капиталово преструктуриране, дългово финансиране, търговия и пренос на природен газ, регулация в сектор „Енергетика“ и др. Тя е и асоцииран член на Българската асоциация „Природен газ“.